Baş Denetçi Eğitimleri

Baş Denetçi Eğitimleri


İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Denetçi/Baş Denetçi eğitimlerinin tamamını gerçekleştiren bir kuruluştur. Denetim bilgisi ve kapsamımızda bulunan tüm baş denetçi eğitimlerini bu bölümde ve alt kategorilerinde bulabilirsiniz.


Denetim kavramında bilinmesi gereken bazı unsurlar vardır. Bu unsurlar kısaca aşağıda belirtilmiştir.


Yönetim sistemi ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının planlanan düzenlemelere uyup uymadığını, bu düzenlemelerin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının ve amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının sistematik, tarafsız, dokümanlara ve beyanlara dayanılarak incelenmesine denetim denilmektedir. Kuruluşun bir proses veya bölümünün, sistem yönetiminin uygulanması ve etkinliğinin sistematik bir araştırmasıdır. Tetkik delilini elde etmek ve tetkik kriterlerinin ne dereceye kadar yerine getirildiklerini tayin etmek amacıyla objektif olarak değerlendirmek için bağımsız ve dokümante edilmiş bir proses şarttır.


Yönetim Sistemi Tetkiki, objektif delilleri incelemek ve önceden belirlenmiş şartlara olan uyumu veya diğer halleri doğrulamak amacıyla, politika, el kitabı ve belirlenmiş kurallara göre yürütülen bir sistematiği olan, Planlama, Uygulama, Raporlama ve İzleme aşamalarından oluşan bir tetkik türüdür.


Tetkik yaptırmak isteyen bir kuruluş, tetkikler için bir sisteme ihtiyaç duyar. Bu sistem planlama, uygulama, rapor hazırlama, izleme v.b. için gerekli prosedürleri tanımlar. Bu nedenle kaçınılmaz bir ön gereklilik olarak, bir tetkikin ne olduğu hakkında net bir bilgiye sahip olmak gereklidir.


Yönetim Sistemi Tetkiki bir kuruluşun, bir bölümünün veya prosesinin kalite sisteminin seçilen yönlerinin Amaç, Uygulama ve Etkinliğinin sistematik olarak incelenmesidir. Tetkik prosesinin, düzenlenme ve uygulanma şekli bakımından sistematik olması, kuruluş politikasına uyumlu olması gerekir. Tetkiklerden beklenen faydanın sağlanabilmesi için yönetimin desteği kaçınılmaz şarttır. Yönetim Sistemi tetkiklerinde yeterlilik, uygunluk ve etkinlik değerlendirilir. Tetkik esnasında tetkik ekibinin, kuruluşun tüm faaliyetlerini, dokümanlarını, proseslerini incelemesi mümkün değildir. Bu nedenle bir tetkikte, sadece seçilmiş konular incelenebilir. Örnekleme metodları kullanılır. Tetkikin bir inceleme uygulaması olduğunu hem tetkiki yapanın hem de tetkike tabi tutulanların anlamaları gerekir. Tetkiklerde tüm uygunsuzlukların belirlenmesi beklenemez. Tetkik görevlilerinin, tetkik öncesi bu örnekleme yöntemini açıklaması gerekir.


Tetkik standart şartlara uygunluğu doğrulamak için yapılan bir faaliyettir ve bu faaliyeti gerçekleştiren kimseye de tetkikçi denir. Tetkik bir kuruluşta yönetimin tüm düzeylerinde uygulanır. Tetkik sırasında pek çok veri elde edilebilir. Ancak, tetkik görevlisi, sadece gerçeğe dayanan verileri kullanabilir (objektif delil). Tetkik görevlilerinin kişisel düşüncelerini yansıtması halinde yanlış anlamalar ortaya çıkabilir ve tetkik amacından sapmalar olabilir. Tetkik görevlileri, bağımsız, tarafsız ve ön yargısız olmalıdır.


Yukarıda genel hatları ile verilen tetkik bilgisinin sağlanması için Baş Denetçi eğitimlerine ihtiyaç vardır. Baş Denetçi yukarıdaki bilgiler doğrultusunda denetim gerçekleştirir. Denetimi başarı ile gerçekleştiren denetçiler etkin bir eğitim aldıklarını da tescillerler. Başarılı denetim yapma kabiliyeti eğitim ve tecrübe ile kazanılmaktadır.


İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), bahsedilen konular içeriğince aşağıda belirtilen yönetim sistemleri baş denetçi eğitimleri düzenlemektedir:


•ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi,


•ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi,


•ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi,


•OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi,


•ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi,


•ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi,


•BRC Gıda Güvenliği Sistemi Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi,


•ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi.