BCP 2000 Nasıl Uygulanır ?

BCP 2000 Nasıl Uygulanır ?


Kalite yönetimi ürün veya hizmet kalitesinin organizasyonda yer alan herkesin katılımıyla sürekli geliştirilmesine yönelik bütünleştirici bir yönetim. Başta Japon kuruluşları olmak üzere birçok dünya kuruluşunun başarılarında temel faktör olan kalite yönetimi, günümüzde en genel haliyle bir kuruluştaki tüm faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi ve organizasyondaki tüm çalışanların kesin aktif katılımıyla çalışanlar, müşteriler ve toplum memnun edilerek kârlılığa ulaşılması olarak ifade edilmektedir.


İnşaat sektöründe kalite yönetimi proje ve firma düzeyinde uygulanabilmektedir. Proje düzeyi inşaat sektörüne özgü bir kavramdır. Ancak inşaat sektöründe firmanın aynı anda yürüttüğü birden fazla proje söz konusudur ve firma düzeyinde bakıldığında, diğer sektörlerde de ortaya çıkan belli özellikler bulunmaktadır.


İnşaat sektöründe kalite yönetiminin uygulanmasına yönelik uygulama adımları şu şekildedir;


• İyileştirme ihtiyacının bilincinde olmak


• Kalite politikasının belirlenmesi


• Müşteri beklentilerinin belirlenmesi


• Kalite sürecinin tasarlanması


• Kalite organizasyonunun kurulması


• Çalışanların görüşlerinin değerlendirilmesi ve kurum kültürünün oluşturulması


• Eğitim


• Tedarikçilerin kaliteye katılımı


• Kalite kutlamaları


• Kalite yönetiminin performansının ölçülmesi


• Sürecin sürekli iyileştirilmesi


İngiltere’de yapılan bir çalışmada kurum kültürü, inşaat sektöründe kalite yönetimi uygulamalarının başarılı olmasını sağlayan ana faktör olarak tanımlanmış ve kalite yönetimi kültürünün müşteri tatmini, sürekli gelişim, kararlılık, problem çözme, takım çalışması ve yetkilendirme değerlerini gerektirdiği belirtilmiştir.


Kurum kültürü bir firmadaki alışkanlıklar, davranışlar, kurallar ve prensiplerin bütünüdür. Bir firmada kurum kültürünün oluşturulması için holistik bir yapı çerçevesinde kültürel değişimin sağlanması gerekmektedir. Kültürel değişimin nasıl sağlanacağının bilinmesi için de inşaat sektöründe organizasyonlarda kalite yönetimini etkileyen kültürel elemanların analiz edilmesi gerekmektedir. Kültürel değişimin sağlandığı bir organizasyonda, iş süreçlerinin sürekli gelişimi ile müşteri tatminine yönelik çalışmalardan herkesin kendini sorumlu hissetmesi gibi bir inanış hakimdir.