GLOBAL G.A.P Yönetmeliği Nedir ?

GLOBAL G.A.P Yönetmeliği Nedir ?


Global GAP yönetmeliği 5 maddeden oluşmaktadır,


1.GİRİŞ:


GLOBALG.A.P. Entegre Çiftlik Güvencesi (IFA) standardı, bitkinin toprağa dikim öncesinden itibaren ya da hayvanların üretim sürecine işlenmemiş ürün olarak girdiği andan itibaren başlayarak ürünün tüm tarımsal üretim sürecinin belgelendirilmesini kapsayan bir çiftlik çıkışı öncesi ya da çiftlik içi standardıdır.


GLOBALG.A.P., ISO/IEC Kılavuz 65 temelinde çiftlik üretim süreçlerinin kabul görmüş, bağımsız, üçüncü taraf belgelendirmesi için standart ve çerçeveyi sağlamaktadır.


IFA Standardı üreticilere birçok avantajlar sunmaktadır.


Entegre Çiftlik Güvencesi (IFA) Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri dokümanı farklı modüllere bölünmüştür; her biri bir üretim alanındaki farklı faaliyet alanlarını ya dadüzeylerini kapsamaktadır.


İlgili yasamanın daha talepkar olduğu yerlerde GLOBALG.A.P. geçersiz kalır. Yasamanın olmadığı yerde; GLOBALG.A.P. uyumun kabul edilebilir asgari seviyesini sağlar.


GLOBALG.A.P. Genel Yönetmelikleri ve Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterlerinde kullanılan terminolojinin açıklamaları,CPCC dokümanında Uygunluk Kriterleri tarafından referans gösterilen rehberler resmi belgeler değildir, bununla birlikte gerekliliklere uyum sağlayabilmeleri için üreticilere rehber olarak hizmet ederler.

Yalnızca GLOBALG.A.P. Ürün Listesinde yer alan ürünler belgelendirilebilir.


2.GENEL YÖNETMELİKLER


GLOBALG.A.P. Genel Yönetmelikler dökümanı başvuru sahibine GLOBALG.A.P. belgesini elde etmesi ve devamını sağlaması için temel adımlar ve dikkat edilecekleri ve aynı zamanda üreticilerin, GLOBALG.A.P. ve Belgelendirme Kontrollerin rollerini ve ilişkilerini tanımlar.


IFA standardıyla ilgili GLOBALG.A.P. Genel Yönetmelikler Dokümanları: KISIM I: GENEL KURALLAR, KISIM II: SEÇENEK 2 VE KYS'li ÇOĞUL ALAN SEÇENEK 1 KURALLARI, KISIM III: BELGELENDİRME KURULUŞU VE AKREDİTASYON KURALLARI


Eşdeğerlik hakkındaki bilgiler ve eşdeğerlik programlarıyla ilgili kurallar


3.IFA’YA ÖZGÜ GLOBALG.A.P. GENEL YÖNETMELİKLERİNE İLAVELER VE HARİÇ TUTMALAR


3.1.MEYVE VE SEBZELER


3.1.1.Resmi Belgeler

(i)Habersiz gözetim kontrolleri için GLOBALG.A.P. Kontrol Listesi – Meyve ve Sebze Sektörü Komitesi Seçenek 1 üreticilerinin habersiz gözetim kontrolleri için kısaltılmış bir kontrol listesini onaylamıştır. Üretici yine de orjinal kontrol listesindeki Minor Zorunluluklara yüzde 95 uygunluk sağlamak zorundadır. Habersiz gözetim kontrollerinin sonuçları, haberli kontrollerin eş kontrol noktalarının sonuçları yerine geçer. Habersiz gözetim kontrollerinde bulunmayan; ancak haberli kontroller sırasında tespit edilmiş olan minör zorunluluk kontrol noktalarına karşı gelen uygunsuzluklar kontrol edilmelidir.


3.1.2.Tescil Süreci – Başvuru ve Belgelendirme Kapsamı

(i)Hasat:

a)Şayet ürün hasattan önce satılmamış ve ürün işlemesi alıcı tarafından yürütülmeyecekse, belgelendirme kapsamı içerisine dahil edilmek zorundadır.


b)BK, bölüm III te temellendirilmiş gerekliliklere göre, hasatın kapsam dışı edilip edilmeyeceği kararının verilmesi konusunda sorumludur.


(ii)Hasat-sonrası Ürün İşleme:

a)Başvuru sahibinin kendi mülkiyeti altında gerçekleşmediği zaman, tescil esnasında beyan edilmek ve belgede belirtilmek zorundadır.


b)Nihai paketleme veya işleme ve ürünlere son insan teması hasat esnasında arazide gerçekleşiyorsa, sözkonusu ürün için geçerli değildir. Böyle bir durumda FV 4.2 altındaki kontrol noktaları geçerli olup, buna mukabil FV 5.0 altındakiler geçersizdir. Bu ürünlerin üreticiye ait olan basit bir tesiste depolanması durumunda, FV 5.0 altındaki ilgili noktalar da uygulanabilirdir ve ürün işleme belgeye dahil edilmelidir.


c)Hasat kapsam dışı olduğunda dahil edilemez (bknz yukarıda (ii)).


d)Şayet üreticinin paketleme/işleme/depolama üzerinde herhangi bir kontrolü olmadığına ve ürünün üreticiye tekrar geri dönmediğine dair, yazılı bir kanıt (kontrat, anlaşma, vs.) olmadığı sürece ürün işleme esnasında üreticiye ait ise, her zaman dahil edilmek zorundadır (üretici veya taşeron tarafından),


e)Belgeli ve belgesiz ürünlerin (aynı ürün) ürün işleme ünitesinde (ÜİÜ) paketlenmesi durumunda üretici “Paralel Üretim/Mülkiyet” için tescil olmak zorundadır.


f)Şayet GLOBALG.A.P. ve çiftlik-çıkışı sonrası belgesi kapsamında bu noktaları içeren GFSI’ın tanıdığı çiftlik-çıkışı sonrası standardı sahibi arasında karşılıklı imzalanmış bir anlaşma yoksa, ürün işleme ünitesi (ÜİÜ) hazlihazırda çiftlik-çıkışı sonrası GFSI (www.mygfsi.com) tarafından tanınan bir gıda güvenliği belgelendirmesine sahip olduğunda, GLOBALG.A.P. kontrolörü hem izlenebilirlik ve ayırıştırmayı (AF.10, CB.1.1 ve geçerli olduğu durumlarda AF.12 kısımlarıdır) hem de geçerli olması durumunda hasat-sonrası uygulamaları (FV.5.8.1-14) denetlemek zorundadır. Şayet bir üretici ürün işlemesini çiftlikte yapmıyorsa, ancak GLOBALG.A.P. Belgelendirmesi (ürün işlemesini de içeren) olan başka bir üreticinin tesisinde yapıyorsa, BK diğer BK’ nın belgesini kabul edebilir veya BK, kendine özgü ÜİÜ denetimini yürütmeye karar verebilir.


3.1.3.Değerlendirme Süreci

(i)Meyve ve Sebzeler Sektörü Komitesi aynı zamanda, seçenek 1’ e göre (seçenek 3 için mümkün olabilir) çoklu yıllardır belgelendirilmiş olan üreticiler için bir ödül olarak düzenli yapılan haberli müteakip tetkikler için de kısaltılmış bir kontrol listesinin kullanılmasını onaylamıştır.


(ii)Kurallar:


1.Kısaltılmış kontrol listesi ancak bir üreticinin en az 2 yıldan beri belgelendirilmiş olması durumunda kullanılabilir.


2.Son iki kontrolün sonuçları major zorunluluklara % 100 uygunluk içinde ve minor zorunluklara %95 uygunluk içinde olmalı ve son iki yılda gerçekleşmiş herhangi bir askıya alma durumu bulunmamalıdır.


3.Kontrol kuralları yukarıda tanımlanmış habersiz gözetim kontrolleriyle aynı olmalıdır.


4.Bununla birlikte yine de ilk kontrol için GLOBALG.A.P. Genel Yönetmelikleri Kısım I’de açıklanan kurallar takip edilir (örneğin, bir CB’den bir başkasına geçmek, yeni bir ürün eklemek) ya da yeni bir versiyon yayınlandığında; BK orjinal (tam) kontrol listesine göre bir kontrol yapmak zorundadır.


Örnek 1: İlk kez belgelendirme arayışına giren yeni bir Meyve ve Sebze üreticisi için (tüm yıllarda belgelendirme kurallarına uygunluk sağlamakta):


2011: IFA V4’e dayalı tam kontrol listesi


2012: IFA V4’e dayalı tam kontrol listesi


2013: IFA V4’e dayalı onaylanmış kısa kontrol listesi


2014: IFA V4’e dayalı onaylanmış kısa kontrol listesi


2015: IFA V5’e dayalı tam kontrol listesi


Örnek 2: IFA V3’ e göre belgelendirilmiş bir üretici için:


2011: IFA V3’ e dayalı tam kontrol listesi ya da IFA V4’ e dayalı tam kontrol listesi


2012: IFA V4’ e dayalı tam kontrol listesi ya da IFA V4’ e dayalı onaylanmış kısa kontrol listesi


2013: IFA V4’ e dayalı onaylanmış kısa kontrol listesi


(iii)Bui BK tarafından habersiz gözetim kontrolüne uğrama olasılığını değiştirmez.


3.2.BELGE BİLGİSİ

BK tarafından basılmış matbu belge, GLOBALG.A.P. tarafından sunulan şablon ile uyumlu olmak zorundadır.


4.YASAL UYARI


FoodPLUS GmbH ve GLOBALG.A.P. onaylı Belgelendirme Kuruluşları bu standartlar altında belgelendirilmiş olan ürünün güvenliğinden yasal olarak sorumlu değildir ve GLOBALG.A.P. Belgelendirme Kuruluşu tarafından girilen GLOBALG.A.P. Veritabanındaki eksiklerden ve verilerin doğruluğundan sorumlu değildir. FoodPLUS GmbH, çalışanları ya da temsilcileri hiç bir koşul altında, FoodPLUS GmbH yönetimi, çalışanları ya da temsilcileri ya da o kişinin nihai olarak ve hukuken saptanacak taammüden oluşan hatası ya da ağır ihmali sonucunda oluşacak bu gibi kayıp, zarar, yük, maliyet ya da masraflarla bağlantılı karşılıklı yükümlülüklerinin icraatları nedeniyle ya da doğrudan ya da dolaylı kaynaklanan bir üreticinin yükleneceği ya da uğrayacağı her ne nitelikte olursa olsun (müteakip kayıplar da dâhil olmak üzere) herhangi bir kayıp, zarar, yük, maliyet ya da masraflarda sorumluluk içinde olmayacaktır.


5.TELİF HAKKI


© Telif hakkı: GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH: Spichernstr. 55, 50672 Köln (Cologne); Almanya (Germany).