Haberler


ISO 56000 İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi Standardı Yayınladı !

ISO 56000 İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi Standardı Yayınladı !


ISQ, ISO 56000 Belgelendirmesi’ ne başlayarak işletmelerin yenilik yönetimi süreçlerini sertifikalandıracak…


ISO 56000 Belgesi, inovasyon (yenilik) yönetim sistemi, kuruluşların en iyi fikirleri yakalamasına ve rekabete ayak uydurmak için sürekli gelişmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. ISO tarafından, 2020 yılı standartlarından olarak yayınlanan ve yönetim sistemleri standartlarının en son üyesi olan “Yenilik (İnovasyon) Yönetimi Sistemi” olmuştur.


ISO 56000, Kuruluşların inovasyon yönetimi için doğru terminolojiyi kullanmalarına ve süreçleri, başarıları ve öğrenme yolları hakkında tutarlı bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, sekiz bölüm halinde yapılandırılmıştır. Yenilik yönetiminin kelime haznesini, temel kavramlarını ve ilkelerini ortaya koyar ve yönetim faaliyetlerini görünür ve güvenilir kılmak isteyen kuruluşlar için uygulanır.


Yapısı ya da boyutları her ne olursa olsun, tüm kuruluşların hayatta kalmak için sürekli olarak iyileştirmeler yapmaları gerekliliği ve ISO 56000 serisinin bunu yapılandırılmış ve etkili bir şekilde yapacağı aşikârdır.


Değer katan yeni bir şey oluşturma fikir temeline “yenilik (inovasyon)” denir. Bir ürün, hizmet, iş modeli veya kuruluş bu kapsamda değerlendirilebilir, sadece finansal değil, sosyal veya çevresel yapıda buna tabidir.


Standart, kuruluşların değişen ve belirsiz dünyamızda yaşama kabiliyetlerini önemli ölçüde geliştirmelerine katkı sağlayacaktır.


Kuruluşların kendilerini kalıcı olarak yeniden keşfetmelerinin yolunu açacaktır.


ISO komitesi, inovasyon kavramı hakkında ortak bir anlayış oluşturmak için OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ile işbirliği yapmıştır. Üzerinde anlaşmaya varılan tanımlar artık hem ISO standartlarında hem de OECD-EU' nun inovasyonla (yenilikle) ilgili veri toplamak ve kullanmak için uluslararası referans kılavuzu olan Oslo Kılavuzunda aynı şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca, standardın gelişiminde, Dünya Bankası, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) fikirlerine de yer verilmiştir.


ISO 56000:2020 inovasyon(yenilik) yönetim sistemi ailesi yayınlanan ve üzerinde çalışılan standartları ile aşağıda verilmiştir;


Yayınlanan standartlar:


•ISO 56000 inovasyon(yenilik) yönetim sistemi standardı,


•ISO 56002 Yenilik yönetim sistemi için rehberlik standardı,


•ISO 56003 Yenilik yönetimi için yenilik ortaklığı için araçlar ve yöntemler standardı,


•ISO / TR 56004 Yenilik(inovasyon) yönetimi değerlendirmesi için kılavuzluk standardı,


Geliştirilmekte olan standartlar:


•ISO 56005 Yenilik yönetimi için fikri mülkiyet yönetimi için araçlar ve yöntemler standardı,


•ISO 56006 Yenilik yönetimi için stratejik istihbarat yönetimi standardı,


•ISO 56007 Yenilik yönetimi için fikir yönetimi standardı,


•ISO 56008 Yenilik yönetimi için yenilik operasyon ölçümleri için araçlar ve yöntemler kılavuz standardı.


ISO 56000:2020 Standart İçeriği / Kapsamı Nedir?


a)Önsöz


b)Giriş


c)1 Kapsam


d)2 Normatif referanslar


e)3 Terimler ve tarifler


f)3.1 İnovasyonla ilgili genel terimler


g)3.2 Kuruluşla ilgili terimler


h)3.3 Amaç ile ilgili terimler


i)3.4 Bilgiyle ilgili terimler


j)3.5 Fikri mülkiyet ile ilgili terimler


k)3.6 İnovasyon girişimi ile ilgili terimler


l)3.7 Performansla ilgili terimler


m)3.8 Değerlendirmeye ilişkin terimler


n)4 Temel kavramlar ve yenilik yönetimi ilkeleri


o)4.1 Genel


p)4.2 Temel kavramlar


q)4.3 İnovasyon yönetimi ilkeleri


r)Ek A Kavram ilişkileri ve grafiksel gösterimleri


s)Ek A - A.1 Genel


t)Ek A - A.2 Genel ilişki


u)Ek A - A.3 Kısmi ilişki


v)Ek A - A.4 İlişkisel ilişki


w)Ek A - A.5 Konsept diyagramları


x)Ek B Diğer organizasyonların kelime dağarcığı ile ilişkileri


y)Ek B - B.1 Genel


z)Ek B - B.2 Oslo El Kitabı


aa)Ek B - B.3 Fikri mülkiyet tanımları, TRIPS / WIPO sözleşmesi ile köprüleme


bb)Kaynakça


cc)Terimlerin alfabetik dizin


ISO 56000 Belgesi’ ni Kimler Alabilir?


Belgeyi, boyutu, türü, yapısı vb. hiç fark etmeksizin yenilik ve sürekli iyileştirme yapmak isteyen her türlü kuruluş, kamu-kurumu, dernek-vakıf alabilir.


ISO 56000 Belgesi Nereden? Nasıl Alınır? Belge Veren Firmalar?


ISO 56000 Belgesi, ISQ Belgelendirme ya da benzeri bir 3.taraf sertifikasyon kurumundan alınmaktadır.


2 Mart 2020 tarihi itibarı ile denetim ve belgelendirme alt yapısını hazırlayan ISQ Belgelendirme başvuru almaya ve belge vermeye başlamıştır.


ISO 56000 Belgesi Fiyatı Nedir? Kaç Para?


ISO 56000 Belgesi Fiyatı diğer yönetim sistemi belgelerindeki gibi yapılmaktadır. İşletmenin yapısı, boyutu, denetim-denetçi-iaşe masrafları ile sertifika masrafları toplamı ortalama 1.500,00 TL – 6.500,00 TL bir fiyata/paraya tekabül etmektedir.ISO, Tüketici Garantileri için ISO 22059:2020 Standardı Yayınladı !

ISO, Tüketici Garantileri için ISO 22059:2020 Standardı Yayınladı !


ISQ, ISO 22059 Belgelendirmesi’ ne başlayarak pazardaki ihtiyaçları karşılamaya çalışacak.


ISO 22059 Belgesi, bir üreticinin ve / veya tedarikçinin tüketiciler tarafından ürünlerin makul beklentilerini karşılamak için kullanabileceği garantilerin / garantilerin biçimini ve içeriğini ortaya koyan belgedir.


Bu belge/standart, bir üreticinin ve/veya tedarikçinin tüketiciler tarafından ürünlerin makul beklentilerini karşılamak için kullanabileceği garanti ya da güvencelerin biçimini ve içeriğini belirtmektedir.


Standartta, işletmeler ve online işlemler (e-ticaret) de dahil olmak üzere yeni ya da 2. el ürünlerin tüketicileri arasındaki alışverişin şartlarını ortaya koymaktadır.


E-ticaret ve global Pazardaki işlem hacmindeki artış, tüketici için hem olumlu hem de olumsuz yanları ile tüketiciler için bulunmaz fırsatlar sağladı. Ancak, ticarette daha fazla seçenek her zaman daha iyi ya da daha kaliteli anlamında değildir. Tüketici güvencesi için ihtiyaç olan bu standart uluslararası tedarik zincirinde yer alanların korunmasına fayda sağlayacaktır.


20 Trilyon dolar civarında büyüklüğü sahip bir global ekonomiye sahibiz. Ancak dijitalleşme ve global Pazar ortamı beraberinde tüketiciler için limitsiz alternatifler oluştursa da, tüm alıcılar iyi bir anlaşma sağlamaz. Uygunsuz ürün ve durumların eksik performans oluşturması Pazar oyuncuları yani ticaretin tarafları için risktir.


Yeni standartla hedeflenen, tüketiciler için kötü sürpriz ihtimallerinin düşürülmesi ve üretici taraflarında korunarak anlaşmaların güveninin oluşturulmasıdır.


ISO 22059, tüketici güvence ve garanti şartlarını, tüketicilerin makul beklentileri karşılayacak gereklilikleri belirtir. Tam olarak neyin kapsanıp neyin kapsanmadığını, kapsamın zaman dilimini ve üreticinin veya tedarikçinin tüketicilerden beklentilerini belirtmeyi içerir. Ayrıca, ürün arızalanırsa düzeltici eylemlerin de uygulamaya dahil edilmesini içerir. Taraflarca kabul edilebilir bir minimum garanti gerekleridir. Tüm tarafların sorumluluklarını oluşturtur.


ISO 22059 Belgesi ve Standardı tüketicini güvenini artıran ve tüm taraflar için bir kazan-kazan anlaşması” olarak nitelendirilmiştir.


Üretim faaliyetlerinin globalleşmesi ile üretim ve dağıtımın sistematik olarak farklılaşması, tüketicinin korunması konusunda ihtiyaç oluşturmuştur. İnternet vasıtası ile bilgisayar ve mobil telefonlar, işin yürütülme biçiminde büyük ve işin yapılmasında büyük kolaylıklara sebep olmuştur. İnternet kullanımının artması dünya ticaretini kolaylaştıran etkiye sahip olmuştur. Firmalar ve ülkelerin büyük çoğunluğu %60-70’ lere varan oranlarda ve giderek artan bir halde e-ticaret faaliyetlerine dönmüştür. Bu etkileşim ile üreticiler ve tüketiciler arasında bilgilerin uygunluk sorunları ortaya çıkmıştır. Adil ticaret endişeli bir hal almıştır.


Teknolojinin ilerlemesi, tüketilebilir ve tüketilemez bir dizi karmaşık ve sofistike ürünü tüketicilerin kullanımına sunmuştur.


Tüketicileri uygunsuz ürünlere karşı korumak için yeni önlemlerin alınması gerekliliği doğmuştur.


Teknolojik gelişim ve üretim bilincinin artması ile dünya pazarı milyonlarca tüketicinin bulunduğu bir ticaret ortamına dönüşmüştür.


Tüketiciler bu ortamda yaşam kriterlerini artırırken, tüketici yasal mevzuatları ve iyi iş uygulamalarından aldıkları koruma seviyeleri, bire bir karşılıklı alışılagelmiş ticaret seviyelerinden çok daha düşüktür.


iso 22059:2020 belgesi standardı

Ürün güvence ve garantilerinin ekonomik önemi, ürünlerin tatmin etmeyen uygunsuzluk ve beklentilere koruma sağlamaktır. Ürünlerin, fiyat ve açıklamalarına bakıldığında, beklenen makul bir kalite ve performans görülmektedir. Bu durumlarda geleneksel hal ile güvence ve garantiler, üreticiler ya da tedarikçiler tarafından hatalı ürünlere karşı tam korumadan daha az koruma sağlar ve bu da ticaret yapan taraflar arasında risk paylaşımı olarak uygulanır.


Verilen garanti ve güvencelerin açık ve net olarak ortaya konması, neleri kapsadığı ve neleri kapsamadığı, kapsamın zamanlaması ile üretici ve tüketicinin beklentileri açıklar. Ayrıca bu durum üretici tarafları tarafından ürün arızası durumunda tüketicilere sunulan çözüm yollarını belirtir.


ISO 22059:2020 Standardı, üreticilere ve tedarikçilere, tüketicilere karşı sorumluluklarını anlamalarında yardımcı olmanın metotlarını içerir. Aynı zamanda tüketicileri güvenli, dayanıklı ve iyi performanslı ürünlere sahip olma haklarını oluşturur.


Nihayetinde, üretici ve tedarikçi tarafından sağlanan ürünlere olan tüketici güvenini arttırmak ve teşvik etmek amacındadır.


ISO / PC 303 Numaralı Teknik Komite tarafından oluşturularak, Ocak 2020 tarihinde ilk baskı olarak yayınlanan, ICS: 03.080.30 kodlu, ISO 22059 Belgesi standardı olarak uygulamaya alınmıştır.


ISO 22059:2020 Standart İçeriği / Kapsamı Nedir?


A.Önsöz


B.Giriş


C.1 Kapsam


D.2 Normatif referanslar


E.3 Terimler ve tarifler


F.4 Amaç ve ilkeler


G.5 Genel gereksinimler


H.5.1 Garanti / garantinin durumu


İ.5.2 Garanti / garanti şartları


J.5.3 Garanti süresi / garanti


K.5.4 Garanti / garantinin ihlali


L.5.5 Garanti / garantinin hariç tutulması


M.6 Garanti / garanti kategorileri


N.6.1 Genel


O.6.2 Başlık / yasal haklar konusunda garanti / garanti


P.6.3 Kaliteye ilişkin garanti / garanti


Q.6.4 Özel amaca uygunluk garantisi / garantisi


R.6.5 Ürünlerin açıklamaya uygun olduğu garanti / garanti


S.6.6 Ürünlerin numuneye uygun olduğu garanti / garanti


T.6.7 Onarımlar ve yedek parçalar için garanti / garanti


U.6.8 Muayene garantisi / garantisi


V.6.9 Ekspres garanti / garanti


W.7 Genel gereksinimler


X.7.1 Tedarikçilere karşı tazminat hakkı


Y.7.2 Üreticilere karşı tazminat hakkı


Z.7.3 Üreticilerin ve tedarikçilerin düzeltme politikası


AA.Ek A Düzeltme hakkı akış şemaları


BB.A.1 Tedarikçiye karşı tazminat hakkı (7.1'e atıfla)


CC.A.2 Üreticiye karşı tazminat hakkı (7.2'ye atıfla)


DD.Kaynakça


ISO 22059 Belgesi’ ni Kimler Alabilir?


Belgeyi, e-ticaret firmaları başta olmak üzere boyutu, türü, yapısı vb. fark etmeksizin her türlü işletme alabilir.


ISO 22059 Belgesi Nereden? Nasıl Alınır? Belge Veren Firmalar?


ISO 22059 Belgesi, ISQ Belgelendirmeden alınmaktadır.


2 Mart 2020 tarihi itibarı ile denetim ve belgelendirme alt yapısını hazırlan ISQ Belgelendirme bu belge ile ilgili faaliyetlerine başlamıştır.


ISO 22059 Belgesi Fiyatı Nedir? Kaç Para?


ISO 22059 Belgesi Fiyatı diğer iso belgelerindeki süreçle aynı yapıda şekillendirilir. İşletmenin yapısı, büyüklüğü, denetim masrafları ve belge masrafları toplamı olarak ortalama 1.750,00 TL – 4.500,00 TL bir fiyata/paraya tekabül eder.ISO 35001 Belgesi Biorisk Yönetim Sistemi Standardı Yayınlandı

ISO 35001 Belgesi Biorisk Yönetim Sistemi Standardı Yayınlandı.


ISO, Hastalıkların teşhis aşamasından, farmasötik ve bilimsel araştırma aşamalarına kadar, laboratuvarlarda ya da başka alanlarda biyolojik materyallerin kullanımının birçok endüstri için gerekli olduğunu ancak işin tehlikelerinin boyutunu görmüştür. Biyolojik olarak tehlikeli malzemelerin etkili risk yönetimi, daha az kaza şansı, çevre üzerinde daha az etki, zaman ve diğer kaynakların daha verimli kullanılmasının gerekliliğinde önemli bir rol oynayacak ISO 35001 Belgesi Biorisk Yönetimi Standardını yayınladı.


Laboratuvarlar ve diğer ilgili kuruluşlar için oluşturulan standart ilk Uluslararası Standart olarak tarihe geçmiştir. ISO 35001:2019 Biorisk yönetim sistemi, bir kuruluşun faaliyetleriyle ilgili biyogüvenliğini veya biyogüvenlik risklerini etkili bir şekilde tanımlamasına, kontrol etmesine ve yönetmesine olanak sağlayacak.


ISO 35001 Standardı’ nda, Laboratuvarlar veya biyolojik ajanlarla çalışan kuruluşlar için, kullanımlarla ilgili riskleri kontrol etmek ve azaltmak için gereksinimler ve rehberlik yapısı tanımlanmıştır. Standart, kuruluşların ve bireylerin biyolojik risk programlarını organize etme, sistematik olarak yönetme ve yapılandırma konusunda yol haritası oluşturmaktadır.


ISO 35001 Biyogüvenlik Belgesi Standardı, Amerikan “ANSI” standart kurumu tarafından organize edilen ISO / TC 212 Klinik laboratuvar testi ve in vitro tanı test sistemleri teknik komitesi tarafından geliştirilmiştir.


ISO 35001 Kapsamı


•Önsöz


•Giriş


•1 Kapsam


•2 Normatif referanslar


•3 Terimler ve tarifler


•4 Kuruluşun bağlamı


•4.1 Örgütü ve bağlamını anlama


•4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlama


•4.3 Biorisk yönetim sisteminin kapsamını belirleme


•4.4 Biorisk yönetim sistemi


•5 Liderlik


•5.1 Liderlik ve taahhüt


•5.2 Politika


•5.3 Görevler, sorumluluklar ve yetkililer


•6 Planlama


•6.1 Riskleri ve fırsatları ele alan eylemler


•6.2 Biorisk yönetim hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için planlama


•7 Destek


•7.1 Kaynaklar


•7.2 Yeterlilik


•7.3 Farkındalık


•7.4 İletişim


•7.5 Dokümante edilmiş bilgi


•7.6 Çalışan olmayanlar


•7.7 Kişisel güvenlik


•7.8 Tedarikçilerin kontrolü


•8 Kullanım


•8.1 Operasyonel planlama ve kontrol


•8.2 Devreye alma ve hizmetten alma


•8.3 Bakım, kontrol, kalibrasyon, sertifikasyon ve doğrulama


•8.4 Fiziksel güvenlik


•8.5 Biyolojik malzeme envanteri


•8.6 İyi mikrobiyolojik teknik


•8.7 Giysi ve kişisel koruyucu ekipman (KKD)


•8.8 Dekontaminasyon ve atık yönetimi


•8.9 Acil müdahale ve beklenmedik durum planlaması


•8.10 Biyolojik maddelerin taşınması9 Performans değerlendirme


•9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme


•9.2 İç denetim


•9.3 Yönetimin gözden geçirmesi


•10 Geliştirme


•10.1 Genel


•10.2 Olay, uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet


•10.3 Sürekli iyileştirme


•Kaynakça


ISQ, yeni standarda uygun düzenlemeleri ile 15.01.2020 tarihi itibarı ile ISO 35001 Denetim ve Belgelendirmesine başlamıştır.


Başvurularınız için iletişim bölümümüzü ziyaret ediniz…Yeni ISO Başkanı Belli Oldu !

Yeni ISO Başkanı Belli Oldu !


Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO), 164 ulusal standart organı üyeye sahip olan bağımsız, global bir sivil toplum kuruluşudur. Üyeleri aracılığıyla, yenilikleri destekleyen ve küresel zorluklara çözümler sunan gönüllü, fikir birliğine dayalı, pazarla alakalı Uluslararası Standartlar geliştirmek için uzmanları bir araya getirmesi ile dünya ticaretine ve iş hayatına kolaylıklar ve standardiasyon sağlamaktadır.


ISO, Yıllık Genel Kurullarında prosedürlerini uygulayarak gerekli yönetici ve yönetim alanları ve stratejik planları doğrultusunda çalışmalar yapar kararlar alır.


2019 yılı itibarı ile alınan genel kurul kararlarından en önemlilerinden birisi de ISO Başkanı seçimi oldu. Seçimlerde ilk defa bir Kenya’ lı Başkan oldu.


Yeni ISO Başkanı - Eddy Njoroge’ ye merhaba deyin . . .


ISO’ ya Başkan seçilen Kenya asıllı “Eddy Njoroge” yayınladığı mesajında;


“Bu deneyimi, ISO Başkanı olarak benim rolümde, standartların değerine sarsılmaz inancımla birleştiğinde, ISO uluslararası standartlar topluluğunun yaptığı olağanüstü işi daha da ileriye götürmek niyetindeyim. Amacım, standartların ve ISO sisteminin yararları için küresel bir büyükelçi olarak hareket etmek ve önemli koordinasyon, tanıtım ve savunuculuk çalışmalarını kolaylaştırmaktır.” dedi.


Yeni Başkan ayrıca, gelecek vizyonunun “Finans” olacağı sinyalini çok güçlü şekilde vurguladı !


ISQ olarak, yeni Başkan’ a ve ISO Yönetimi’ ne başarılar dileriz.ISO 22000:2018 yayınlandı

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi yeni nesil standardı yayınlandı.


Global olarak mevcutta kullanılan binlerce şirket için yeni düzenlemeler ile bu standart daha çok anlaşılırlık getiriyor.


Peki yeni standart ne içeriyor?


1-Tüm ISO yönetim sistemi standartlarında ortak olan Üst Düzey Yapının benimsenmesi, kuruluşların ISO 22000'i belirli bir zamanda diğer yönetim sistemleriyle (ISO 9001 veya ISO 14001 gibi) birleştirmesini kolaylaştırıyor,


2-İşletme düzeyinde risk ve yönetim sistemi iş seviyesi arasındaki farkı birbirinden ayıran yeni bir risk - gıda işletmelerinde hayati bir kavram olarak gerçekleşiyor,


3-Hükümetler için gıda güvenliği ilkeleri geliştiren Birleşmiş Milletler Gıda Grubu olan Codex Alimentarius'a güçlü bağlantılar yapılıyor.


Ayrıca yeni standart, genel olarak tanınan kilit unsurları birleştiren gıda güvenliği tehlikelerinin dinamik bir kontrolünü sunmaktadır:


Bunlar: etkileşimli iletişim, sistem yönetimi, Önkoşul Programları (PRP'ler) ve Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) prensipleri.


Gıda güvenliği organizasyonlarında ise:


Yönetişim, tüketiciler, danışmanlık, endüstri ve araştırma.


ISO 22000: 2018, ISO 22000: 2005’i iptal edip, yerine geçti.


Eski Standarda göre belgelendirilmiş kuruluşlar, yeni sürüme geçiş ISO 22000:2018’ in yayınlanma tarihinden(Haziran 2018) itibaren üç yıl(Haziran 2021) olacaktır.ISO 45001:2018 yayınlandı

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi yeni nesil standardı yayınlandı.


Merakla beklenen iş güvenliği yönetim sistemi standardı nihayet yayınlandı. Global olarak mevcutta kullanılan binlerce şirket için yeni iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri ile bu standart sistematik bir iş güvenliği fonksiyonu kazandıracak.


Bu standart, çalışanların güvenliğini artıracak, işyeri risklerini azaltacak ve daha iyi, daha güvenli çalışma koşulları yaratacak bir çerçeve sağlayarak organizasyonların bu yükü azaltmasına yardımcı olacak.


ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemine kolayca entegre olabilecek bir yapı kuruldu.


OHSAS 18001 Standardını uygulayanlar zorlanmadan bu standardın şartlarını karşılayacak ve kolay bir geçiş avantajı elde edecekler.


ISO 45001:2018’ in yayınlanma tarihi Mart 2018’ dir.17021-10 şartnamesi yayınlandı

ISO 45001 denetçileri için yeni teknik şartname yayınlandı.


ISO, Dünyanın ilk Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı' nın temelinde, denetimin en üst düzeye çıkmasını sağlamak için ISO 45001 denetçileri için teknik şartname yayınladı.


ISO 45001, İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri - Kullanım rehberliği ile ilgili gereklilikler, bu yıl Mart ayında yayınlandığında standartlaştırma tarihini oluşturdu. Bu standartla beraber, yeni bir tamamlayıcı teknik şartname olan ISO / IEC TS 17021-10 yayınlandı ve sağlık ve güvenlik standardını uygulayan kuruluşları denetleyen sertifikasyon kuruluşlarının gerekli bilgi ve becerilerini tanımladı.


ISO / IEC TS 17021-10, Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerini denetleyen ve belgelendiren kuruluşlar için gereklilikler - Bölüm 10: İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi için yeterlilik gereklilikleri , ISO 45001 sertifikası akreditasyonun uyumlaştırılmış bir yaklaşımını garanti altına almayı amaçlamaktadır.


Yeni teknik şartname, denetçiler veya ISO 45001 ile ilgili sertifikasyon kararları veren herhangi bir uzman personel içindir ve ISO 45001 ile ilgili denetim ve belgelendirme kararlarının yeterliliğe sahip personeller tarafından gerçekleştirildiğini teyit ederek nihai olarak belgelendirme, akreditasyon ve düzenleyici kurumlara hizmet edecektir.


ISO 45001, terminoloji, ilkeler, kavramlar, araçlar ve teknikler ile ilgili olanlar gibi etkin bir şekilde denetlemek için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili özel becerilerin gerekli olduğu bir dizi gereklilik içeriyor, Bu nedenle, denetçilerin işi iyi yapmak için doğru becerilere sahip olmasını sağlamak için özel bir uygunluk değerlendirme belgesine sahip olmak gerekiyor.ISO 50001:2018 yayınlandı

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Yeni Revizyonu yayınlandı.


Enerji performansını iyileştirmek için uluslararası standart olan ISO 50001, güncellendi.


ISO 50001: 2018, Enerji yönetim sistemleri , 2011 yılında ilk kez yayınlandığında kuruluşların enerji performanslarını dönüştürerek, enerjilerini daha verimli ve etkili bir şekilde kullanmaları için stratejik bir araç haline getirdi. Şirketlerin, emisyon azaltma hedeflerini karşılamak için çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı olurken enerji performansını yönetmek ve enerji maliyetlerini ele almak için bir çerçeve sağladı.


Yeni standart ne sağlayacak;

ISO 50001, ISO 9001 veya ISO 14001 gibi diğer iyi bilinen standartlar için de kullanılan sürekli iyileştirmenin yönetim sistemi modeline dayanmaktadır. Bu, kuruluşların enerji yönetimini kalite ve çevre yönetimini iyileştirme çabalarına entegre etmesini kolaylaştıracak,


Dünyanın enerji sorunlarının üstesinden gelmeyi daha da etkili hale getirtecek,


Güncellenmiş terimler, tanımlar ve belirli enerji performansı kavramlarının daha iyi anlaşılmasını sağlatacak,


Örgütsel kültür değişimini aşılamak önemli olduğu için üst yönetimin rolüne de daha güçlü bir vurgu yapacak,


Diğer yönetim sistemi standartları ile entegre edilebilecek.


Eski Standarda göre belgelendirilmiş kuruluşlar, yeni sürüme geçiş ISO 50001:2018’ in yayınlanma tarihinden(Ağustos 2018) itibaren üç yıl(Ağustos 2021) olacaktır.