ic-denetci-egitimleri-jenerik

İç Denetçi Eğitimleri


İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), İç denetim ve iç denetçi eğitimlerinin tamamını gerçekleştiren bir kuruluştur. İç Denetim bilgisi ve kapsamımızda bulunan tüm iç denetim eğitimlerini bilgilerin sonunda bulabilirsiniz.


İç Denetim kavramında bilinmesi gereken bazı unsurlar vardır. Bu unsurlar kısaca aşağıda belirtilmiştir.


TETKİK KAVRAMLARI


Yönetim sistemi ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının planlanan düzenlemelere uyup uymadığını, bu düzenlemelerin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının ve amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının sistematik, tarafsız, dokümanlara ve beyanlara dayanılarak incelenmesidir. Kuruluşun bir proses veya bölümünün, sistem yönetiminin seçilmiş kısımlarının uygulanması ve etkinliğinin sistematik bir araştırmasıdır. Tetkik delilini elde etmek ve tetkik kriterlerinin ne dereceye kadar yerine getirildiklerini tayin etmek amacıyla objektif olarak değerlendirmek için bağımsız ve dokümante edilmiş bir proses şarttır.


YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİKİ


Objektif delillerin incelemek ve önceden belirlenmiş şartlara olan uyumu veya diğer halleri doğrulamak amacıyla, politika, el kitabı ve belirlenmiş kurallara göre yürütülen bir sistematiği olan, PLANLAMA, UYGULAMA, RAPORLAMA ve İZLEME aşamalarından oluşan yönetim sisteminin bir parçasıdır.

Basitçe söylemek gerekirse, kendi yönetim sisteminin bir parçası olarak tetkik yapmak isteyen bir kuruluş, tetkikler için bir sisteme ihtiyaç duyar. Bu sistem planlama, uygulama, rapor hazırlama, izleme v.b. için gerekli prosedürleri tanımlar. Bu nedenle kaçınılmaz bir ön gereklilik olarak, bir tetkikin ne olduğu hakkında net bir bilgiye sahip olmak gereklidir.


Yönetim Sistemi Tetkiki bir kuruluşun, bir bölümünün veya prosesinin kalite sisteminin SEÇİLEN yönlerinin AMAÇ, UYGULAMA ve ETKİNLİĞİNİN sistematik olarak incelenmesidir.


Tetkik prosesinin, düzenlenme ve uygulanma şekli bakımından sistematik olması, kuruluş politikasına uyumlu olması gerekir. Tetkiklerden beklenen faydanın sağlanabilmesi için yönetimin desteği kaçınılmaz şarttır. Yönetim Sistemi tetkiklerinde yeterlilik, uygunluk ve etkinlik değerlendirilir.Tetkik esnasında tetkik ekibinin, kuruluşun tüm faaliyetlerini, dokümanlarını, proseslerini incelemesi mümkün değildir. Bu nedenle bir tetkikte, sadece seçilmiş konular incelenebilir. Tetkikin bir inceleme uygulaması olduğunu hem tetkiki yapanın hem de tetkike tabi tutulanların anlamaları gerekir. Tetkiklerde tüm uygunsuzlukların belirlenmesi beklenemez. Tetkik görevlilerinin, tetkik öncesi bu örnekleme yöntemini açıklaması gerekir.Bir tetkik ihtiyaçlara uygunluğu doğrulamak için yapılan resmi bir faaliyettir. Tetkikle bir kuruluşta yönetimin tüm düzeylerinde uygulanabilir. Ancak tetkik edilen faaliyetten doğrudan sorumlu olanların kendi faaliyetleri ile ilgili tetkik yapmaları uygun değildir.


Bir tetkik sırasında pek çok veri elde edilebilir. Ancak, tetkik görevlisi, sadece gerçeğe dayanan verileri kullanabilir (objektif delil). Tetkik görevlilerinin kişisel düşüncelerini yansıtması halinde yanlış anlamalar ortaya çıkabilir ve tetkik amacından sapmalar olabilir.


TETKİK UYGULAMA ESASLARI


1.Tetkik yazılı prosedürlere göre yapılır.


2.Yönetimin tüm seviyelerinde uygulanır.


3.Gözlemler ve dokümanlar esas alınarak yapılır.


4.Kayıtlar incelenir.


5.Bulgular objektif delillere dayandırılır.


TETKİK TİPLERİ


Tetkik Tipleri 2 guruba ayrılır, Bunlar;


•İç Tetkikler,


•Dış Tetkiklerdir.


İç tetkikler, 1. Taraf tetkiklerdir ki işletmenin kendini tetkik etmesidir.


Dış Tetkikler, 2. Taraf tetkik ve 3.Taraf tetkiklerdir.


1.TARAF : Kuruluşun kendi sistemini tetkik etmesi.


2.TARAF: Kuruluşun tedarikçilerini tetkik etmesi.


3.TARAF: Kuruluşun tarafsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından tetkik edilmesi.


Tetkike İhtiyaç:


Kuruluşlar tarafından uygulanan sistem standardının öngördüğü planlı tetkikler haricinde, sistemi etkileyen organizasyon ve proses değişiklikleri sonucu, dokümantasyon yapısında kapsamlı bir değişiklik yapıldığında tetkike ihtiyaç duyulur.


İç Tetkik Faydaları:


•Yönetime araç olması, tarafsız değerlendirme esası ile gerçek verilerin sağlanmasına yardımcı olur.


•Kalite sisteminin gelişmesine yardımcı olur.


•Kalite sisteminin uygun ve etkin unsurlarını tespit amacıyla yapılır.


•Kuruluşun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.


•Uygunsuzlukların azaltılması, önlenmesi için objektif delil sağlar.


•Kaliteye ulaşmak için uygun hazırlıkların yapıldığı konusunda güvence sağlar.


•Ürünlerin kullanıma uygun ve kullanıcı için güvenli olduğu konusunda güvence sağlar.


•Kanunların ve mevzuatın yerine getirildiği konusunda güvence sağlar.


•Spesifikasyonlara uygunluğun varlığı konusunda güvence sağlar.


•Dokümanların yeterliliği ve takibi konusunda güvence sağlar.


•Gelişme için imkanların belirlenmesine yardımcı olur.


•Yönetim sistemlerinin statüsü, prosedürleri, metotlar ve eğitim imkanları hakkında önyargılı düşünceleri düzeltir. (Üst ve orta yönetim çoğu kez kendi operasyonlarını pembe gözlükle görür).


•Haberleşmeyi geliştirir, üst yönetime doğrudan rapor sağlar.


•Sözleşme şartlarının yerine getirilebilirliğinin doğrulanmasını sağlar.


•Kalite sisteminin etkinliğinin doğrulanmasını sağlar.


•Tetkike taraf personele faydalı bir eğitim olur.


•Çalışanların uyguladıkları faaliyetlerle ilgili sorumluluklarını geliştirilmesi amacıyla yapılır.


Etkin Bir Tetkik İçin Temel Şartlar:


•Üst yönetime destek


•Eğitimli tetkikçiler


•Tetkik edilen faaliyetten bağımsız tetkik ekibi


•İmkanlara, dokümanlara ve personele zamanında ulaşabilme imkanı


•Yönetimin bütün seviyelerine ulaşabilme.


•Tanımlanmış tetkik prosesi


Tetkik Sıklığının Belirlenmesi:


•Uygulamaların eski ya da yeni oluşu


•Bir önceki tetkik sonuçları, bulgular


•Faaliyetlerin sistemi etkileme derecesi


•Yönetimin isteği


•Organizasyon yapısı


•Dokümantasyon Değişiklikleri


İÇ DENETİM EĞİTİMLERİ


•ISO 19011 İç tetkik/iç tetkikçi eğitimi (tüm yönetim sistemleri için)


•ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi


•ISO 14001:2015 Çevre yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi


•ISO 22000:2018 Gıda güvenliği yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi


•FSSC 22000 Gıda güvenliği sertifikasyon sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi


•OHSAS 18001:2007 İşçi sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi


•ISO 45001:2018 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi


•ISO 10002 Müşteri memnuniyeti yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi


•ISO 16949 Otomotiv kalite yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi


•ISO 27001 Bilgi güvenliği yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi


•ISO 50001 Enerji yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi


•ISO 13485 Tıbbi cihazlar yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi


•ISO 20000-1 BT yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi


•HOTEQ 500 Otel kalite yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi


•CBP 2000 İyi inşaat uygulamaları sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi


•IFMS 24001 Bankacılık ve Finans sektörü yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi


•SROM 8008 Medya sektörü yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi


•ITMS 4004 Eğitim sektörü yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi