iso 14001 jenerik

ISO 14001 | Çevre Yönetim Sistemi Belgesi


Bir kuruluşun faaliyetlerini yürütürken kullandığı hava, toprak, su, flora (bitki topluluğu), fauna (hayvan topluluğu), kısaca doğal kaynaklar ve insanları da içine alan ortam ve bunlar arasındaki ilişki, çevre olarak nitelenmektedir.


Çevre Yönetim Sistemi’nin esas amacı, kuruluşların faaliyetleri sırasında doğal kaynak kullanımı azaltılarak, toprağa, havaya ve suya, kısaca çevreye verebilecekleri zararların en aza indirilmesi için yapılacak çalışmaları belirlemektir.


Ancak ne yazık ki, insanların içinde bulunduğu ve birlikte yaşadığı çevre, sanayi ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak gittikçe daha fazla zarar görmektedir. Doğal çevrenin tahrip olması ve yaratılan çevre kirliliği, insan yaşamını ve yaşam kalitesini gittikçe daha fazla tehdit etmektedir. Çevreye yönelik ulusal veya uluslararası yasal mevzuatlar bu yüzden yapılmaya başlanmıştır ve çevre standartlarının gelişimi, insanlığın çevreye verdiği her türlü zararı önlemek için geliştirilmiştir. Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından hazırlanan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartları da bu amaçla yayınlanmıştır.


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin tasarım, üretim, dağıtım, tüketim ve bertaraf etme yöntemlerini yaşam döngüsü yaklaşımını kullanarak kontrol eder ve etkiler, bu sayede sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak için sistematik bir yaklaşım sağlar. Standart, dış kaynaklı süreçlerin kontrolünü, kullanıcılarına tanıtır.


Stratejik planlama, risk ve fırsatların belirlenmesi, tedarikçi ve yüklenici iletişimi, ürün ve hizmetlerin tasarımı, kullanım sırasındaki ve kullanım ömrü sonunda ortaya çıkabilecek çevresel etkilerin iyileştirilmesi ve bertaraf edilmesi ile ilgili gereksinimleri kapsamaktadır. Bu standartlar her ülkenin kendi yasal düzenlemeleri ile uyumlu niteliktedir. Bu nedenle de uygulamalar genelde yasal ve global yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile paralellik göstermektedir.


Çevre Yönetim Sistemi Nedir ? | IS0 14001 Nedir ?


Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden ve ISO-Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir.


ISO 14000:2015 serisi ISO Standart Geliştirme Komitesi TC207 tarafından geliştirilmiş bir Çevre Yönetim Standardıdır. Bu seri, kuruluşlarla ilgili tüm çevresel konuları kapsamak üzere tasarlanmıştır ve kuruluşların çevresel etkilerin önceliğini tespit ederek bu etkileri yönetmeleri ve kontrol etmeleri konusunda kaynak niteliğindedir.


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.


ISO 14001:2015 Çevre Yönetim sistemi 15.09. 2015 tarihinde yayınlanmış ve TSE tarafından 23.10.2015 tarihinde Türkçe olarak yayınlanmıştır.ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir ?


Kuruluş faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilmesi ve bu sayede olumsuz etkileyen unsurları azaltmayı, Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetleri düşürmeyi, Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlamayı, Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkilerini azaltmayı veya tamamıyla ortadan kaldırmayı, Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilincinin artmasını, Çevreye zarar vermeyen bir kurum/kuruluşta çalışanların motivasyonunu artmasını, Kaynakları etkin kullanmayı, (Enerji, Su vb. tasarrufu sağlanır)Çevreye bırakılan atıkların azalmasını Çevre gelişiminin devamlılığını sağlamayı, amaçlamaktadır.ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı


1 Kapsam


2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar


3 Terimler ve tarifler


3.1 Organizasyon ve liderlikle ilgili terimler


3.2 Planlama ile ilgili terimler


3.3 Destek ve operasyonla ilgili terimler


3.4 Performans değerlendirme ve iyileştirme ile ilgili terimler


4 Kuruluşun bağlamı


4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması


4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması


4.3 Çevre yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi


4.4 Çevre yönetim sistemi


5 Liderlik


5.1 Liderlik ve taahhüt


5.2 Çevre politikası


5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar


6 Planlama


6.1 Risk ve fırsat belirleme faaliyetleri


6.2 Çevre amaçları ve bunlara ulaşmak için planlama


7 Destek


7.1 Kaynaklar


7.2 Yeterlilik


7.3 Farkındalık


7.4 İletişim


7.5 Dokümante edilmiş bilgi


8 Operasyon


8.1 Operasyonel planlama ve kontrol


8.2 Acil duruma hazır olma ve müdahale


9 Performans değerlendirme


9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme


9.2 İç tetkik


9.3 Yönetimin gözden geçirmesi


10 İyileştirme


10.1 Genel


10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici


10.3 Sürekli iyileştirme