iso 22000 2018 belgesi

ISO 22000 2018 Belgesi


Üreticiden tüketiciye kadarki zincirde her kesimi tümüyle etkileyen gıda kökenli salgın, zehirlenme, bozulma benzeri olumsuzluklar, endüstrinin kalite sistemindeki hijyen sorunlarından ve risk oluşturabilen her bir parametrenin ürünler bazında ayrı ayrı belirlenip, bu noktaların incelenmesiyle sorunların giderilmesi yolunda, Gıda endüstrisi uzmanları tarafından geliştirilmiş uluslar arası kabul görmüş gıda güvenliği belgesine ISO 22000 denir.


Bu standardın amacı, gıda güvenliği yönetiminin ihtiyaçlarını gıda tedarik zinciri ile uyumlu hale getirmektir.


Bu standart ile;


•ISO 9001 ve/veya ISO 14001 gibi standartların entegrasyonu kolaylaştırılıyor,


•Kuruluşların risk ve yönetim sistemi iş seviyesi arasındaki farkı birbirinden ayıran yeni bir gıda risk hayati yapısını getiriyor,


•Codex Alimentarius etkilinliği artırılıyor.


ISO 22000:2018 genel olarak tanınan kilit konumları birleştiren gıda güvenliği tehlikelerinin dinamik kontrolünü, etkileşimli iletişim, sistem yönetimi, Ön Koşul Programları ve Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) prensipleri ile gerçekleştirilmektedir.


Organizasyon olarak, Yönetişim, Tüketiciler, Danışmanlık, Endüstri ve Araştırma şeklinde yapılandırılmıştır.


ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Standardı önceki versiyon 2005’in yerine geçti ve Yayınlandığı tarih olan 2018 Haziran’ dan itibaren 2021 Haziran tarihine kadar geçiş dönemini sürdürecektir.


ISO 22000:2018 Belgesi Nedir ?


ISO 22000:2018 Belgesi / Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda ve gıdaya temas eden konusunda tehlike analizleri yapmak ve kritik kontrol noktaları belirlemek ve bunlarla ilgili süreçleri yönetmek ve bir kalite yönetim sistemi oluşturmak üzere bütün bu faaliyetleri tanımlamak üzerine oluşturulmuş standartlar bütününe denir.


Gıda üreten kuruluşlarda hijyen önemli bir konudur. Gıda sektöründe mal veya hizmet üreten kuruluşların bu açıdan son derece dikkatli olmaları gerekmektedir. Sağlıklı olmak, herkesin en temel hakkıdır. Sağlığı tehdit eden en önemli faktör ise gıda ürünleridir. Bu yüzden de gıda ürünlerinin sağlık açısından güvenilir olması, insanların en büyük beklentisidir ve gıda üreten kuruluşlar bundan sorumludurlar.


Gıda güvenliği, gıdanın amaçlanan kullanımına uygun olarak üretilip, insanlar tarafından tüketildiği zaman, bir sağlık sorununa neden olmayacağı, insanlara zarar vermeyeceği konusunda tereddüt duyulmaması anlamı taşır.


Gıdaların üretilmesi ve kullanıma sunulması sırasında bu şekilde güvenli olmalarını garanti altına alan sistemler, gıda güvenliği sistemleridir. Bu sistemlerde geçen gıda zinciri ifadesi de bir ürünün, tarladan başlayarak yenmek üzere masaya gelinceye kadar olan çeşitli işlem süreçlerinin tamamını ifade etmektedir. Kısaca gıda maddelerinin üretiminde, tarladan başlayıp, hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama, taşıma, dağıtım ve nihayet piyasaya sunulma aşamalarının tümüne gıda zinciri denmektedir.


Gıda konusu hassas bir konudur ki, üretilen mal veya hizmetin bir kısmının analiz edilmesi ile doğru sonuca ulaşmak mümkün değildir. Üretimin tüm aşamalarını içine alan daha sistematik bir yönteme ihtiyaç bulunmaktadır. HACCP olarak isimlendirilen bu gıda güvenliğinin spesifik altyapısı, bir ölçüde beklentileri karşılayacak, sistematik ve mantıksal bir sistemdir. Ancak konu küreselleşme ile daha geniş bir boyut kazanınca, 2005 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu gıda sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların daha güvenli ve sağlıklı gıda üretimi konusunda uyması gereken standartları belirlemiş ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni hayata geçirmiştir. Gıda üreten kuruluşlar da üretimin her aşamasında hijyen koşullarına uygun üretim yaptıklarını kanıtlamak için, işletmelerinde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak istemektedirler.


Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, uluslararası bir standarttır ve dünya genelinde güvenli bir gıda üretim zinciri oluşturmak amacı ile ortaya çıkmıştır. Bu sistem, üretici kuruluşlar ile birlikte tüketiciler, tedarikçiler, yasal merciler ve diğer ilgili kuruluşlar arasında iletişimi ve bu şekilde gıdanın her adımda izlenebilir olmasını hedef almaktadır.


ISO 22000:2018 Standard Serisi


•TS EN ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda Zincirindeki kuruluşlar için şartlar,


•ISO 22003 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini yapan kuruluşlar için şartlar,


•TS EN ISO 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi –ISO 22000:2018’in uygulanması ile ilgili kılavuz standardı,


•ISO 22005,Yem ve gıda zincirinde izlenebilirlik- Sistem tasarımı ve hazırlanması için genel ilkeler ve klavuzluk standardından oluşmaktadır.


ISO 22000:2018 Belgesi Standart Kapsamı/İçeriği


Önsöz


Giriş


1 Kapsam


2 Normatif referanslar


3 Terimler ve tanımlar


4 Örgütün içeriği


4.1 Organizasyonu ve içeriğini anlamak


4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak


4.3 Gıda güvenliği yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi


4.4 Gıda güvenliği yönetim sistemi


5 Liderlik


5.1 Liderlik ve bağlılık


5.2 Politikası


5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkililer


6 Planlama


6.1 Riskleri ve fırsatları ele alacak eylemler


6.2 Gıda güvenliği yönetim sisteminin hedefleri ve bunlara ulaşmak için planlama


6.3 Değişikliklerin planlanması


7 Destek


7.1 Kaynaklar


7.2 Yetkinlik


7.3 Farkındalık


7.4 İletişim


7.5 Belgelenmiş bilgi


8 Çalıştırma


8.1 Operasyonel planlama ve kontrol


8.2 Önkoşul programları (PRP'ler)


8.3 İzlenebilirlik sistemi


8.4 Acil durum hazırlığı ve yanıtı


8.5 Tehlikeli kontrol


8.6 PRP'leri ve tehlike kontrol planını belirten bilgileri güncelleme


8.7 İzleme ve ölçme kontrolü


8.8 PRP'ler ve tehlike kontrol planı ile ilgili doğrulama


8.9 Ürün ve süreç uygunsuzluklarının kontrolü


9 Performans değerlendirmesi


9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme


9.2 İç denetim


9.3 Yönetimin gözden geçirilmesi


10 İyileştirme


10.1 Uygunsuzluk ve düzeltici eylem


10.2 Sürekli iyileştirme


10.3 Gıda güvenliği yönetim sisteminin güncellenmesi


CODEX HACCP ile bu belge arasındaki Ek A çapraz referansları


Ek B Bu belge ile ISO 22000: 2005 arasındaki referans çaprazlaması


Kaynakça


ISO 22000:2018 Sistemi Yapısı Nasıldır ?


•Yönetim sorumluluğu (üst yönetimin taahhüdü, gıda güvenliği politikası, yetki ve sorumluluklar, gıda güvenliği ekibi, iç tetkikler, yönetimin gözden geçirmesi)


•Kaynak yönetimi (çalışmayı yürütecek insan kaynağı, altyapı ve çalışma ortamı)


•Güvenli ürün planlama ve gerçekleştirme (tehlike analizlerini yapma, plan oluşturma, süreçlerin belirlenmesi ve dokümante edilmesi, doğrulama planlaması, izlenebilirlik sistemi, uygunsuzluk kontrolü)


•Gıda güvenliği yönetim sisteminin tamamlanması, doğrulanması ve iyileştirilmesi (gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması, izleme ve ölçmenin kontrolü, sürekli iyileştirme çalışmaları, sistemin güncelleştirilmesi)


ISO 22000:2018 Yeni Gıda Belgesinin Amacı Nedir ?


•Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardının yorumlanmasını sağlamak,


•İşletmelerin yönetim sistemini kurması ve uygulaması için standardın şartlarını anlamak,


•Standardın getirdiği yenilikleri özümsemek,


•Gıda Güvenliği kavramlarını anlayabilmek,


•Tüm ISO yönetim sistemi standartlarında ortak olan Üst Düzey Yapının benimsenmesi, kuruluşların ISO 22000'i belirli bir zamanda diğer yönetim sistemleriyle (ISO 9001 veya ISO 14001 gibi) birleştirmesini kolaylaştırıyor,


•İşletme düzeyinde risk ve yönetim sistemi iş seviyesi arasındaki farkı birbirinden ayıran yeni bir risk - gıda işletmelerinde hayati bir kavram olarak gerçekleşiyor,


•Hükümetler için gıda güvenliği ilkeleri geliştiren Birleşmiş Milletler Gıda Grubu olan Codex Alimentarius' a güçlü bağlantı oluşturmak.


ISO 22000:2018 Yeni Gıda Belgesinin Faydaları


•Pazarda güven kazanma


•Sektörde Rekabet gücü kazanma


•Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme


•Ürün iadesinin ortadan kalkması ve firma-marka imaj koruması


•Disiplin bir üretim ve yönetim


•Yönetim etkinliğini artırma


•Uluslararası pazarlarda gereksinimleri sağlama, dünyada ticaret kolaylığının sağlanması


•Kalite kültürüne sahip olma ve geliştirme


•Daha etkin karar mekanizması oluşturmak için veri toplama ve kontrol


•Tüm çalışanların ortak sorumluluğu sağlanarak etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasının sağlanması


•Etkin zaman yönetimi


•Tüketiciyi bilinçlendirme


•Etkin stok kontrolü ve veri sağlama


•Etkin müşteri hizmeti


•Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma


•Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı


•Kaynak optimizasyonu, dahili ve gıda zinciri boyunca


•Daha iyi planlama, daha az üretim sonrası doğrulama


•İyileştirilmiş dokümantasyonel bilgi


•İzlenebilirliği olan bir sistem


•Ön şartlı programların sistematik yönetiminin sağlanması


•Teknik yeterlilik sağlanması


•Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim


•Gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve kontrol önlemlerinin uygulanması için sistematik ve önleyici bir yaklaşım sağlanması


•Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması


•Ürün güvenliğine olan güvenin artması


•Kanıt sağlaması


•Ulusal/Uluslararası yasal mevzuatlara uyum sağlanması.


Yeni ISO 22000:2018 Belgesini Kimler Alabilir ?


Gıda zincirinde yer alan, gıda işletmeleri, organizasyonları, ambalaj vb. kuruluşlar, yem üreticileri vb. vergi kaydı olan tüm kuruluşlar yeni gıda güvenliği belgesini alabilir.


ISO 22000:2018 Belgesi Nasıl Alınır ?


Aşağıda verilen 6 Aşamalı prosedürü gerçekleştiren kuruluşlar ISO 22000 Belgesini alabilirler.


Prosedürün 7. Aşaması Yeniden alıma yöneliktir.


Belgelendirme Aşamaları :


1. AŞAMA-TEKLİF : ISO 22000:2018 Yeni Gıda Belgesi/ Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini kurarak belgelendirilmek isteyen firmalar öncelikle Belgelendirme firmalarından fiyat teklifi alır. Belgelendirme firmaları ise fiyatlarını belirlerken Belgelendirilecek firmada çalışan personel sayısına göre fiyatlarını belirlemektedirler. Firmanın büyük olması tetkik için daha fazla gün ayrılmasını vb gerektirdiği için tetkikin bütün proseslerinin gerçekleştirilmesinde öncelikli olarak çalışan sayısının bilinmesi gerekmektedir. Fiyat teklifinin kabulü halinde belgelendirilecek olan firma Belgelendirme kuruluşuna ( İntersistem ) müracaat eder.


2. AŞAMA-MÜRACAAT : Belgelendirilmek isteyen Kurum, Belgelendirme kuruluşuna ( İntersistem ) ait müracaat formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak müracaat sırasında ISO 22000:2018 Yeni Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi dokümantasyonel bilgisi ve istenen diğer ek evrakları hazırlayarak Belgelendirme kuruluşuna sunarak müracaatını yapar.


3. AŞAMA-DOKÜMAN TASYONEL BİLGİ TETKİKİ : Belgelendirme kuruluşuna ( İntersistem) müracaat eden firma müracaat sırasında ilgili sistem / sistemlere ait Dokümanlarının bir örneğini de sunar. Belgelendirme kuruluşu tarafından görevlendirilen Baş Denetçi tarafından Sistem dokümanları incelenerek ilgili standart şartlarını karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir. Bu inceleme neticesinde şartlar karşılanmış ise firma denetim planına alınır. Karşılamaması durumunda ise müracaat eden firmaya durum yazılı olarak raporlanarak eksikliklerinin gidermesi istenir. Firmanın eksikliklerini gidermesinden sonra denetim planına alınır. Doküman tetkiki ile birlikte baş denetçi tarafından gerekli görülmesi halinde bir ön ziyaret de planlanabilmektedir.


4. AŞAMA-DENETİM PLANLAMA: Belgelendirme kuruluşu ISO 17021-1 şartlarına bağlı kalarak kuruluşun büyüklüğüne göre firmada uygulamaların yerinde görülmesi için gerekli olacak denetim süresini ve uygun denetçileri , tarihi belirler. Bu bilgiler firmaya ulaştırılarak teyidi istenir. Teyidin ardından ilgili tarihte denetim yapılır.


5. AŞAMA-DENETİM: Planlanan tarihte firma denetimi gerçekleştirilir. Denetim açılış toplantısı ile başlar. Daha sonra denetim programına uygun olarak ilgili departmanlar yerlerinde ziyaret edilerek sistem şartlarına ait dokümanlar ve uygulamaları denetçiler tarafından incelenir. Bütün standart maddeleri ve departmanların tetkikinin ardından denetçiler var ise bulgularını değerlendirerek Belgelendirme için olumlu veya olumsuz olarak tavsiye kararını verir. Bu karar kapanış toplantısı vasıtası ile firmaya da aktarılır. Denetim ekibinin verdiği karar olumsuz olur ise ilgili uygunsuzlukların düzeltilmesi talep edilir. Denetim ekibinin verdiği karar olumlu ise veya uygunsuzlukların giderilmesi, bunun belgelendirme kuruluşu tarafından teyit edilmesinin ardından ( takip tetkiki veya tetkik sırasında yapılan düzeltmeler , düzeltmelerin belgelendirme kuruluşuna ulaştırılması ve bunun doğruluğunun onaylanması ) belgelendirme kuruluşunun iç prosedürü işlemeye başlar.


6. AŞAMA-SÖZLEŞME : Raporların ilgili komite tarafından incelenerek onaylanması durumunda sertifikalar hazırlanarak firma ile Belgelendirme Sözleşmesi yapılır ve ilgili sistem belgesi firmaya sunulur. Belgeler ve sözleşme üç yıl geçerli olup bu süre içerisinde Belgelendirme kuruluşu tarafından yılda en az 1 defa Gözetim Tetkiki yapılarak sistem şartlarının devamlılığının takibi yapılır. Bu tetkikin sonuçları ve sözleşme şartları baz alınarak bu çalışmalar devam ettirilir.


7.BELGE YENİLEME: ISO 22000:2018 Belge geçerlilik süresi dolmadan bir ay önce, belge sahibi firma başvuruda bulunarak, belge süresinin uzatılmasını talep eder. Bu durumda belgenin denetimi yapılır ve belge geçerlilik süresi üç yıl daha uzatılabilir.


ISO 22000:2018 Belgesi Veren Firmalar


Yeni gıda güvenliği sistemini kurmuş ve uygulamaya almış olan firmalar 3. Taraf tetkik yapan İntersistem Belgelendirme gibi ISO/IEC 17021-1 standardına uygun akredite belgelendirme kuruluşlarından belge alabilirler.


Danışmanlık kuruluşları bu belgeyi verme yetkisine sahip değillerdir.


ISO 22000:2018 Belgesi Fiyatı


Gıda organizasyonunu proses yapısı, personel sayısı, üretim ve ürün komplekslik yapısı, ÖGP Programları, denetim sayısı, sertifika basımı, yol, konaklama, iaşe gibi sistem gereksinimleri dikkate alınarak intersistem ücretlendirme talimatında değerlendirilerek hesaplanan gider ve maliyet parameteleri toplamı ISO 22000:2018 Belgesi Fiyatıdır.