ISO 22000 Belgesi

ISO 22000 Belgesi


Gıda üreten kuruluşlarda hijyen önemli bir konudur. Gıda sektöründe mal veya hizmet üreten kuruluşların bu açıdan son derece dikkatli olmaları gerekmektedir. Sağlıklı olmak, herkesin en temel hakkıdır. Sağlığı tehdit eden en önemli faktör ise gıda ürünleridir. Bu yüzden de gıda ürünlerinin sağlık açısından güvenilir olması, insanların en büyük beklentisidir ve gıda üreten kuruluşlar bundan sorumludurlar.


Gıda güvenliği, gıdanın amaçlanan kullanımına uygun olarak üretilip, insanlar tarafından tüketildiği zaman, bir sağlık sorununa neden olmayacağı, insanlara zarar vermeyeceği konusunda tereddüt duyulmaması anlamı taşır.


Gıdaların üretilmesi ve kullanıma sunulması sırasında bu şekilde güvenli olmalarını garanti altına alan sistemler, gıda güvenliği sistemleridir. Bu sistemlerde geçen gıda zinciri ifadesi de bir ürünün, tarladan başlayarak yenmek üzere masaya gelinceye kadar olan çeşitli işlem süreçlerinin tamamını ifade etmektedir. Kısaca gıda maddelerinin üretiminde, tarladan başlayıp, hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama, taşıma, dağıtım ve nihayet piyasaya sunulma aşamalarının tümüne gıda zinciri denmektedir.


Gıda konusu hassas bir konudur ki, üretilen mal veya hizmetin bir kısmının analiz edilmesi ile doğru sonuca ulaşmak mümkün değildir. Üretimin tüm aşamalarını içine alan daha sistematik bir yönteme ihtiyaç bulunmaktadır. HACCP olarak isimlendirilen bu gıda güvenliğinin spesifik altyapısı, bir ölçüde beklentileri karşılayacak, sistematik ve mantıksal bir sistemdir.


Ancak konu küreselleşme ile daha geniş bir boyut kazanınca, 2005 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu gıda sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların daha güvenli ve sağlıklı gıda üretimi konusunda uyması gereken standartları belirlemiş ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni hayata geçirmiştir. Gıda üreten kuruluşlar da üretimin her aşamasında hijyen koşullarına uygun üretim yaptıklarını kanıtlamak için, işletmelerinde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak istemektedirler.


Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, uluslararası bir standarttır ve dünya genelinde güvenli bir gıda üretim zinciri oluşturmak amacı ile ortaya çıkmıştır. Bu sistem, üretici kuruluşlar ile birlikte tüketiciler, tedarikçiler, yasal merciler ve diğer ilgili kuruluşlar arasında iletişimi ve bu şekilde gıdanın her adımda izlenebilir olmasını hedef almaktadır.


ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, bu şekilde, gıda/gıdaya temas eden konusunda tehlike analizleri yapmak ve kritik kontrol noktaları belirlemek ve bunlarla ilgili süreçleri yönetmek ve bir kalite yönetim sistemi oluşturmak üzere bütün bu bu faaliyetleri tanımlayan standardlar bütünüdür.


ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir ?


ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir ?


Uluslararası Standart Örgütü (ISO) tarafından 01 Eylül 2005 tarihinde “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” olarak yayınlanan ve 2018 yılında güncellenen ilk uluslararası standarda ISO 22000 denir.


Bu standart Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO)’nün ISO/TC 34. teknik komite tarafından, bütün dünyadaki dernekler ve gıda uzmanlarının da bir araya gelmesiyle geliştirilerek, yayınlanmıştır. ISO 22000 gıda güvenlik yönetimi gerekliliklerini tanımlayan, gıdaya yönelik tüm süreçlerin analizine imkan veren ve risklerin yönetimini sağlayan uluslararası bir standarttır.Gıda sektörüne ortak bir yönetim sistemi anlayışı getirmektedir. TSE HACCP Yürütme Komitesi 30.01.2006 Tarih ve 110 sayılı gündeminde aldığı kararda TS-EN- ISO 22000 Standardının 27.01.2006 tarihinde TS 13001’in(HACCP) yerini aldığını belirtmiştir. AB'ye uyum çalışmalarında, gıda zincirindeki tüm kuruluşların, gıda güvenliği yönetim sistemini kurmuş olmaları ve tüm gıda firmalarının ön koşul programını uygulamaya almaları gerekmektedir. Bu kapsamda ISO 22000 bütün dünyada kabul görecek bir standarttır.


ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standart Serisi Nedir ?


ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda Zincirindeki kuruluşlar için şartlar


ISO/TS 22003 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini yapan kuruluşlar için şartlar (2006 ilk çeyrek)


ISO/TS 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi –ISO 22000’in uygulanması ile ilgili kılavuzu (Kasım 2005)


ISO 22005,Yem ve gıda zincirinde izlenebilirlik- Sistem tasarımı ve hazırlanması için genel ilkeler ve kılavuzu


ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları


• Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle tüm dünyada ticaret kolaylığının sağlanması


• ISO 22000; diğer perakende standartları kapsar; standart ve kodeks ile ilişkili uluslararası bilinen yasal uygulamalardan bahseder,


• Belirlenen kriterlerin dışındaki ürün oranındaki azalmadan dolayı maliyetlerin azalması ve firmanın vizyonunun korunması


• Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı ile risklerin hızlı, verimli ve dinamik kontrolü,


• Gıda güvenliği ile ilgili tüm tüketici taleplerini karşılaması.


• Ön gereklilik programlarının sistematik yönetimi,


• Tüm personelin gıda güvenliği ve hijyen konusunda bilinçlenmesi ve artan teknik yeterlilik sağlanması


• Gıda zehirlenmesi riskini minimize etmesi


• Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim sağlanması


• Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi,


• Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması,


• Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi


• Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi,


• Etkin stok kontrolü ve veri sağlama


• Etkin zaman yönetimi,


• Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması.


• Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi,


• Ürün güvenlik problemlerini önlemesi,


• Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri önceden haber vermesi,


• Etkin kontrol geliştirmeye sistematik olarak yaklaşması.


ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Maddeleri


Önsöz


Giriş Bölümü


GGYS/FSMS STANDART MADDE:1 Kapsam Bölümü


GGYS/FSMS STANDART MADDE:2 Normatif referanslar Bölümü


GGYS/FSMS STANDART MADDE:3 Terimler ve tanımlar Bölümü


GGYS/FSMS STANDART MADDE:4 Örgütün içeriği Bölümü


4.1 Organizasyonu ve içeriğini anlamak


4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak


4.3 Gıda güvenliği yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi


4.4 Gıda güvenliği yönetim sistemi


GGYS/FSMS STANDART MADDE:5 Liderlik Bölümü


5.1 Liderlik ve bağlılık


5.2 Politikası


5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkililer


GGYS/FSMS STANDART MADDE:6 Planlama Bölümü


6.1 Riskleri ve fırsatları ele alacak eylemler


6.2 Gıda güvenliği yönetim sisteminin hedefleri ve bunlara ulaşmak için planlama


6.3 Değişikliklerin planlanması


GGYS/FSMS STANDART MADDE:7 Destek Bölümü


7.1 Kaynaklar


7.2 Yetkinlik


7.3 Farkındalık


7.4 İletişim


7.5 Belgelenmiş bilgi


GGYS/FSMS STANDART MADDE:8 Operasyon Bölümü


8.1 Operasyonel planlama ve kontrol


8.2 Önkoşul programları (PRP'ler)


8.3 İzlenebilirlik sistemi


8.4 Acil durum hazırlığı ve yanıtı


8.5 Tehlikeli kontrol


8.6 PRP'leri ve tehlike kontrol planını belirten bilgileri güncelleme


8.7 İzleme ve ölçme kontrolü


8.8 PRP'ler ve tehlike kontrol planı ile ilgili doğrulama


8.9 Ürün ve süreç uygunsuzluklarının kontrolü


GGYS/FSMS STANDART MADDE:9 Performans Değerlendirmesi Bölümü


9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme


9.2 İç denetim


9.3 Yönetimin gözden geçirilmesi


GGYS/FSMS STANDART MADDE:10 İyileştirme Bölümü


10.1 Uygunsuzluk ve düzeltici eylem


10.2 Sürekli iyileştirme


10.3 Gıda güvenliği yönetim sisteminin güncellenmesi


EK A Bölümü


EK B Bölümü


Kaynakça Bölümü


ISO 22000'i Kimler Uygulayabilir ?


• Gıda üreticileri,


• Gıda tedarikçileri, toptancı ve perakendecileri,


• Paketleme ve ambalaj malzemesi üreticileri,


• Tohum ve yem üreticileri,


• Çiftçiler,


• Katkı malzemesi üreticileri,


• Gıda ve yemek hizmeti veren kuruluşlar,


• Perakende ve gıda hizmeti veren işletmeler ile kontratlı çalışan kuruluşlar,


• Taşıma, depolama ve dağıtım hizmeti sağlayan kuruluşlar,


• Servis sağlayıcı kuruluşlar, (Haşere Mücadele, vb)


• Gıda zincirine dolaylı yoldan katılan kuruluşlar,


• Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar


• Ekipman, temizlik malzemeleri ve diğer gıda ile temasta olan malzeme üreticileri