ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi


Uluslararası Standartlar Teşkilatının yayınlamış olduğu, ISO 50001 kodlaması ile adlandırdığı uluslararası enerji yönetim sistemi standardıdır. EN 16001 gibi bölgesel ve ulusal standartlardan sonra yayımlanan ilk küresel enerji yönetim standardıdır.


ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı tüm enerji türlerini kapsar.


ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluşturmalarını, uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.


ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, her işletmeye yani vergi levhası sahiplerine kurulabilir, uygulanabilir ve belgelendirilebilir. Coğrafi, kültürel ya da sosyal koşullara bakılmaksızın her tip ve büyüklükte organizasyonun uygulamasına müsait bir yapıda oluşturulmuştur.


ISO 50001 standardı kuruluşların tamamını iyi enerji yönetim uygulamalarına teşvik eder ve iyi enerji yönetimi ile maliyetlerin azaltılmasını ve çevreye karşı duyarlılıklarının belgelendirilmesini sağlar.


ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı kuruluşun yürüttüğü faaliyet, dokümantasyon yapısı, kaynaklar ve ihtiyaçlara göre değişiklikler gösterebilir.


ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardizasyon organizasyon tarafından izlenebilirliği sağlanan ve etki altında kalan enerjili kullanımına sahip tüm faaliyetlerde uygulanabilir.Neden ISO 50001 Belgesi ?


Enerji Faturalarını Düşürmek Ve Devlet Desteklerinden Yararlanmak İçin ISO 50001 Sertifikası;

Dünya üzerinde doğal kaynakların hızla tükenmesi, sera gazı gibi olumsuz çevre etkilerinin giderek artması ve enerji faturalarının en büyük gider kalemleri arasına yerleşmesi, ISO 50001 sertifikasını kuruluşların ilk tercihleri arasına almıştır.


ISO 50001 Standardı enerji etütleri sayesinde kuruluşların alt yapısında enerji verimliliğini artırmak ve faturaları küçültmek adına önemli adımların atılmasını sağlamaktadır. ISO 50001 Sertifikası ile kurulan sistemin belgelendirilmesi hem piyasada müşterilerin tercihleri arasında olmayı hem de verimlilik arttırıcı projelerle devlet desteklerinden yararlanılarak önemli kârlar sağlanmasına olanak vermektedir.


ISO 50001 Kapsamı:


•Genel koşullar


•Yönetimin sorumluluğu


•Enerji politikası


•Enerji eylem planı


•Uygulama ve operasyon


•Performans denetimleri


•Yönetimin gözden geçirmesi


Genel koşullar, kuruluşun neden Enerji Yönetim Sistemi’ne ihtiyaç duyduğunu açıklayan bölümdür.


Yönetimin sorumluluğu maddesinde, genelde bütün kalite sistemlerinde olduğu gibi, bu sisteme üst yönetim tarafından önem verildiği ve sahiplenildiği açıklanır.


Enerji politikası maddesi, üst yönetimin kuruluşun faaliyetleri çerçevesinde enerji yönetimi konusunda benimsediği politikayı açıklar. Üst yönetim enerji verimliliği için bir politika geliştirmek zorundadır. Aynı zamanda burada, belirlenen enerji politikasına uygun, enerji hedefleri de ortaya konacaktır.


Enerji eylem planı maddesinde, kuruluşun enerji politikaları doğrultusunda Enerji Yönetim Sistemi’ni nasıl kuracağının bir planı açıklanır. Sistemin kurulma çalışmaları sırasında bu plana göre hareket edilecektir.


Uygulama ve operasyon maddesi, hazırlanan eylem planın hayata geçirilmesi çalışmalarını açıklar. Performans denetimleri maddesinde ise artık kurulan ve çalışmaya başlayan Enerji Yönetim Sistemi’nin uygulama koşullarının ve sonuçlarının nasıl denetleneceği açıklanır. Enerji tüketimi ile ilgili verilerin nasıl kullanılacağı, sonuçların nasıl ölçüleceği, belirlenen enerji politikasına ne kadar uyulduğu gibi birçok noktanın denetim koşulları burada açıklanır.


Yönetimin gözden geçirme maddesi, bütün bu çalışmaların tamamından sorumlu olan üst yönetimin, uygulamayı gözden geçirme konusundaki yükümlülüklerini açıklar. Çünkü Enerji Yönetim Sistemi’nin de sürekli geliştirme ihtiyacı bulunmaktadır.ISO 50001 Belgesi Avantajları Nelerdir ?


Enerji tüketimin en fazla olduğu kurumlar için bu belgenin temin edilmesinin sağlayacağı birçok avantaj söz konusudur. Fabrika, hastane, okul veya hizmet sunan tüm kurumlar için elde edilmesi gereken belgeyle enerji verimliliğin sağlanması hedeflenmektedir. Global standartlara uyumlu hale getirilecek enerji tüketim çizginizin daha aza indirilmesini sağlayacak yöntemlerin tespitini ve uygulaması hususlarında stratejik bir yaklaşım tarzının kazanılması mümkün olmaktadır.


Kurum ve kuruluşların, enerji sarfiyatlarının ölçülmesi, en fazla enerji tüketimin ve enerji kayıplarının yaşandığı noktaların belirlenmesi ve bunların asgari sınırlara çekilerek enerji masraflarının azaltılması mümkün hale gelebilmektedir. Böylece kurum için harcanan enerji maliyetlerinin azalması ve enerjinin bütçede kapladığı giderlerin asgari sınırlarının belirlenmesi hedefleniyor. Enerji verimliliğini arttırmak ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili yasal şartlara uyumun sağlanması açısından da önem taşımaktadır.


ISO 50001 Sertifikası ile kurum ve kuruluşların harcadıkları enerjileri asgari düzeye indirmeleri, personelin bu konuda bilinçlendirilmesi ve bir enerji sarfiyatı stratejisi oluşturulması, şirket değerinin daha da artmasına ve kaynakların daha modern bir şekilde kullanılmasına da ön ayak olmaktadır. Dünyadaki enerji kaynaklarının verimli kullanılması ile sera gazı gibi olumsuz çevre etkilerini azaltmak insani sorumluluklarımız arasındadır.