Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666

ISO 50001, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından geliştirilmiş, uluslararası kabul görmüş bir enerji yönetimi standardıdır. Kuruluşların bir Enerji Yönetim Sistemi (EnMS) kurması, uygulaması, sürdürmesi ve iyileştirmesi için rehberlik sağlar.

ISO 50001 kodlaması ile tanımlanmış bir yönetim sistemi standardıdır. EN 16001 gibi bölgesel ve ulusal standartlardan sonra yayımlanan ilk küresel enerji yönetim standardıdır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı tüm enerji türlerini kapsar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluşturmalarını, uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

ISO 50001 Belgesi Standardı, her işletmeye yani vergi levhası sahiplerine kurulabilir, uygulanabilir ve belgelendirilebilir. Coğrafi, kültürel ya da sosyal koşullara bakılmaksızın her tip ve büyüklükte organizasyonun uygulamasına müsait bir yapıda oluşturulmuştur.

ISO 50001 Belgesi Standardı kuruluşların tamamını iyi enerji yönetim uygulamalarına teşvik eder ve iyi enerji yönetimi ile maliyetlerin azaltılmasını ve çevreye karşı duyarlılıklarının belgelendirilmesini sağlar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı kuruluşun yürüttüğü faaliyet, dokümantasyon yapısı, kaynaklar ve ihtiyaçlara göre değişiklikler gösterebilir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, izlenebilirliği sağlanan ve etki altında kalan enerjili kullanımına sahip tüm faaliyetlerde uygulanabilir.

ISO 50001 standardının amacı, kuruluşların enerji performanslarını iyileştirmelerine, enerji tüketimini azaltmalarına ve sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olmaktır.

Kuruluşlar, bir EnYS uygulayarak enerji tasarrufu, maliyetleri düşürme ve sürdürülebilirliklerini geliştirme fırsatlarını belirleyebilir ve öncelik sırasına koyabilir.

ISO 50001 Sertifikası ve Enerji Yönetim Sistemi, kamu ve özel sektör kuruluşları, ticari işletmeler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar dahil olmak üzere her boyutta ve türde kuruluş için geçerlidir. Standart, entegrasyonu kolaylaştırmak ve çoklu sistemlerin yönetimini kolaylaştırmak için ISO 9001 Belgesi (Kalite Yönetimi), ISO 14001 (Çevre Yönetimi) ve ISO 45001 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetimi) gibi diğer yönetim sistemi standartlarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

ISO 50001 Standardı Enerji Yönetim Sistemi gereklilikleri:

 • Enerji politikası: Kuruluş, enerji performansının sürekli iyileştirilmesi ve enerji israfının önlenmesi taahhüdünü içeren bir enerji yönetimi politikası oluşturmalıdır.
 • Enerji planlaması: Kuruluş, önemli miktarda enerji tüketen alanları belirlemek için bir enerji incelemesi yapmalı ve enerji performansını ölçmek ve izlemek için enerji performansı göstergeleri (EnPI'ler) oluşturmalıdır. Kuruluş ayrıca, enerji amaçlarına ve hedeflerine ulaşmak için bir enerji yönetim planı geliştirmelidir.
 • Enerji uygulaması: Kuruluş, enerji verimli teknolojiler, operasyonel kontroller ve çalışan eğitimi ve katılımı gibi önlemleri içerebilen enerji yönetim planını uygulamalıdır.
 • Enerji kontrolü: Kuruluş, enerji performansını EnPI'lerine göre izlemeli ve ölçmeli ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek için düzenli enerji denetimleri gerçekleştirmelidir.
 • Enerji yönetimi incelemesi: Kuruluş, enerji yönetim sisteminin etkinliğini düzenli olarak gözden geçirmeli ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek ve yeni enerji amaç ve hedefleri belirlemek için incelemenin sonuçlarını kullanmalıdır.

Kuruluşlar, ISO 50001 Belgesi ve Standart gerekliliklerini karşılayan bir EnMS uygulayarak çeşitli şekillerde fayda sağlayabilir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Faydaları:

 • İyileştirilmiş enerji performansı: Kuruluşlar, önemli ölçüde enerji tüketen alanları belirleyerek ve enerji verimli önlemler uygulayarak enerji tüketimlerini azaltabilir, enerji maliyetlerinden tasarruf edebilir ve çevresel etkilerini azaltabilir.
 • Gelişmiş sürdürülebilirlik: Kuruluşlar, enerji tüketimlerini ve sera gazı emisyonlarını azaltarak sürdürülebilirliklerini artırabilir ve paydaşlar nezdindeki itibarlarını artırabilir.
 • Düzenleyici uyumluluk: Kuruluşlar, ISO 50001'e uyarak enerji yönetimine bağlılıklarını gösterebilir ve ilgili enerji ve çevre düzenlemelerine uyumlarını geliştirebilir.
 • Rekabet avantajı: Kuruluşlar, enerji yönetimi ve sürdürülebilirliğe olan bağlılıklarını göstererek kendilerini rakiplerinden farklılaştırabilir ve marka değerlerini artırabilir.

Sonuç olarak, ISO 50001 Sertifikası Standart Yönetim Sistemi, kuruluşların bir EnYS oluşturması, uygulaması, sürdürmesi ve iyileştirmesi için bir çerçeve sağlar. Kuruluşlar, ISO 50001 gerekliliklerini karşılayan bir EnMS uygulayarak enerji performanslarını iyileştirebilir, enerji tüketimini azaltabilir ve sera gazı emisyonlarını azaltabilir ve aynı zamanda gelişmiş sürdürülebilirlik, yasal uyumluluk ve rekabet avantajından faydalanabilir.Neden ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ?

Enerji Faturalarını Düşürmek ve Devlet Desteklerinden Yararlanmak için ISO 50001 belgesi;

Dünya üzerinde doğal kaynakların hızla tükenmesi, sera gazı gibi olumsuz çevre etkilerinin giderek artması ve enerji faturalarının en büyük gider kalemleri arasına yerleşmesi, ISO 50001 sertifikasını kuruluşların ilk tercihleri arasına almıştır.

ISO 50001 Standardı enerji etütleri sayesinde kuruluşların alt yapısında enerji verimliliğini artırmak ve faturaları küçültmek adına önemli adımların atılmasını sağlamaktadır. ISO 50001 Sertifikası ile kurulan sistemin belgelendirilmesi hem piyasada müşterilerin tercihleri arasında olmayı hem de verimlilik arttırıcı projelerle devlet desteklerinden yararlanılarak önemli kârlar sağlanmasına olanak vermektedir.


ISO 50001 Belgesi Avantajları Nelerdir ?

Enerji tüketimin en fazla olduğu kurumlar için bu belgenin temin edilmesinin sağlayacağı birçok avantaj söz konusudur. Fabrika, hastane, okul veya hizmet sunan tüm kurumlar için elde edilmesi gereken belgeyle enerji verimliliğin sağlanması hedeflenmektedir. Global standartlara uyumlu hale getirilecek enerji tüketim çizginizin daha aza indirilmesini sağlayacak yöntemlerin tespitini ve uygulaması hususlarında stratejik bir yaklaşım tarzının kazanılması mümkün olmaktadır.

Kurum ve kuruluşların, enerji sarfiyatlarının ölçülmesi, en fazla enerji tüketimin ve enerji kayıplarının yaşandığı noktaların belirlenmesi ve bunların asgari sınırlara çekilerek enerji masraflarının azaltılması mümkün hale gelebilmektedir. Böylece kurum için harcanan enerji maliyetlerinin azalması ve enerjinin bütçede kapladığı giderlerin asgari sınırlarının belirlenmesi hedefleniyor. Enerji verimliliğini arttırmak ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili yasal şartlara uyumun sağlanması açısından da önem taşımaktadır.

ISO 50001 Belgesi ile kurum ve kuruluşların harcadıkları enerjileri asgari düzeye indirmeleri, personelin bu konuda bilinçlendirilmesi ve bir enerji sarfiyatı stratejisi oluşturulması, şirket değerinin daha da artmasına ve kaynakların daha modern bir şekilde kullanılmasına da ön ayak olmaktadır. Dünyadaki enerji kaynaklarının verimli kullanılması ile sera gazı gibi olumsuz çevre etkilerini azaltmak insani sorumluluklarımız arasındadır.


ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kapsamı

 • Genel koşullar
 • Yönetimin sorumluluğu
 • Enerji politikası
 • Enerji eylem planı
 • Uygulama ve operasyon
 • Performans denetimleri
 • Yönetimin gözden geçirmesi

Genel koşullar, kuruluşun neden Enerji Yönetim Sistemi’ne ihtiyaç duyduğunu açıklayan bölümdür.

Yönetimin sorumluluğu maddesinde, genelde bütün kalite sistemlerinde olduğu gibi, bu sisteme üst yönetim tarafından önem verildiği ve sahiplenildiği açıklanır.

Enerji politikası maddesi, üst yönetimin kuruluşun faaliyetleri çerçevesinde enerji yönetimi konusunda benimsediği politikayı açıklar. Üst yönetim enerji verimliliği için bir politika geliştirmek zorundadır. Aynı zamanda burada, belirlenen enerji politikasına uygun, enerji hedefleri de ortaya konacaktır.

Enerji eylem planı maddesinde, kuruluşun enerji politikaları doğrultusunda Enerji Yönetim Sistemi’ni nasıl kuracağının bir planı açıklanır. Sistemin kurulma çalışmaları sırasında bu plana göre hareket edilecektir.

Uygulama ve operasyon maddesi, hazırlanan eylem planın hayata geçirilmesi çalışmalarını açıklar. Performans denetimleri maddesinde ise artık kurulan ve çalışmaya başlayan Enerji Yönetim Sistemi’nin uygulama koşullarının ve sonuçlarının nasıl denetleneceği açıklanır. Enerji tüketimi ile ilgili verilerin nasıl kullanılacağı, sonuçların nasıl ölçüleceği, belirlenen enerji politikasına ne kadar uyulduğu gibi birçok noktanın denetim koşulları burada açıklanır.

Yönetimin gözden geçirme maddesi, bütün bu çalışmaların tamamından sorumlu olan üst yönetimin, uygulamayı gözden geçirme konusundaki yükümlülüklerini açıklar. Çünkü Enerji Yönetim Sistemi’nin de sürekli geliştirme ihtiyacı bulunmaktadır.


ISO 50001 Sertifikası Nasıl Alınır ?

ISO 50001 Sertifikası ve Yönetim Sistemi Standardı, kuruluşların bir Enerji Yönetim Sistemi (EnMS) kurması, uygulaması, sürdürmesi ve iyileştirmesi için şartların ve gereksinimlerin belirlendiği, uygulayıcılarına rehberlik sağlayan uluslararası bir enerji yönetimi standardıdır. Standart, kuruluşların enerji tüketimlerinin yanı sıra çevresel etkilerini ve ilgili maliyetleri yönetmelerine ve azaltmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ISO 50001 standardı ilk olarak 2011'de yayınlandı ve o zamandan beri 2018'de yapılan revizyon ile güncel halini aldı.

ISO 50001 Belgesi Sertifikasyon Süreci, ISO 50001 standardının gerekliliklerini karşıladığından emin olmak için bir kuruluşun enerji yönetim sisteminin üçüncü taraf denetimini içermektedir.

ISO 50001 sertifikası almak için yapılması gerekenler:

 • EnYS'nin kapsamını ve sınırlarını belirleyin: İlk yapılması gereken, EnMS'nin kapsamını ve sınırlarını belirlemektir. Bu, kuruluşun enerjinin kullanıldığı alanlarının tanımlanmasını ve EnMS'nin sınırlarının belirlenmesini içerir.
 • Bir enerji politikası oluşturun: Enerji politikası, kuruluşun enerji tüketimini azaltma ve enerji performansını iyileştirme taahhüdünü ortaya koyar. İlgili tüm paydaşlara iletilen açık ve öz bir ifade olmalıdır.
 • Bir enerji incelemesi gerçekleştirin: Enerji incelemesi, enerji verilerini toplama ve analiz etmeye yönelik sistematik bir süreçtir. Kuruluşun enerji tüketimini belirlemesine ve nerede enerji tasarrufu yapılabileceğini belirlemesine yardımcı olur.
 • Bir enerji temel çizgisi oluşturun: Enerji temel çizgisi, enerji performansını ölçmek için başlangıç ​​noktasıdır. Kuruluşun belirli bir zamandaki enerji tüketiminin anlık görüntüsüdür.
 • Enerji performans göstergelerini (EnPI'ler) ayarlayın: EnPI'ler kuruluşun enerji performansını ölçmek için kullanılır. İlgili, ölçülebilir ve enerji performansında iyileşme gösterebilmelidirler.
 • Bir enerji yönetimi eylem planı geliştirin: Enerji yönetimi eylem planı, enerji performansını iyileştirmek için gerçekleştirilecek eylemleri belirler. Hedefleri, sorumlulukları ve zaman çizelgelerini içeren kapsamlı ve ulaşılabilir bir plan olmalıdır.
 • Enerji yönetim sistemini uygulayın: Enerji yönetim sistemi, ISO 50001 standardının gerekliliklerine göre uygulanmalıdır. Bu, enerji performansını yönetmek, enerji tüketimini izlemek ve ölçmek ve düzeltici önlemler almak için prosedürler ve süreçler oluşturmayı içerir.
 • Enerji performansını izleyin ve ölçün: Kuruluş, EnPI'lerini karşıladığından ve enerji yönetimi hedeflerine ulaştığından emin olmak için enerji performansını sürekli olarak izlemeli ve ölçmelidir.
 • İç denetimler ve yönetim gözden geçirmeleri gerçekleştirin: İç denetimler ve yönetim incelemeleri, enerji yönetim sisteminin etkili bir şekilde işlemesini sağlamak ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek için yapılır.
 • ISO 50001 Sertifikası alın: Enerji yönetim sistemi kurulduktan ve uygulamaya konduktan sonra, kuruluş bir denetim yürütmek ve bir ISO 50001 sertifikası veren kuruluşlar yani ISQ Belgelendirme gibi için üçüncü taraf bir belgelendirme kuruluşuyla angaje olabilir.

Özet olarak izlenmesi gereken ISO 50001 Belgelendirme Süreci, bir enerji yönetim sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını, enerji performansının izlenmesini ve ölçülmesini, iç denetimlerin ve yönetim incelemelerinin yürütülmesini ve bir denetim yürütmek ve bir sertifika vermek için üçüncü taraf bir belgelendirme kuruluşunu görevlendirmeyi içerir. Süreç taahhüt, kaynak ve sürekli çaba gerektirir, ancak enerji tüketimini ve ilgili maliyetleri azaltmanın yanı sıra çevresel performansı iyileştirmenin faydaları, onu her boyuttan ve sektörden kuruluş için değerli bir çaba haline getirir.


ISO 50001 Belgesi Nereden Alınır ?

ISO 50001 sertifikası almak için, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı kapsamında akredite edilmiş, ISQ Belgelendirme gibi bir sertifika kuruluşunun Sertifikasyon Sürecinden ve denetiminden geçmeniz gerekmektedir.

Adım Adım ISO 50001 sertifikası almak

 • ISO 50001 sertifikası almak için ISQ gibi ulusal veya uluslararası bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş bir Sertifika Kuruluşu (Belge Firması) belirlenir. Ülkenizdeki veya bölgenizdeki akredite belgelendirme kuruluşlarını Uluslararası Akreditasyon Forumu'nun (IAF) web sitesinde arayabilirsiniz.
 • Belgelendirme kuruluşuyla iletişime geçin ve onlara kuruluşunuz hakkında, örneğin büyüklüğü, faaliyet kapsamı ve enerji performansı gibi bilgiler içeren bir Belgelendirme Başvurusu yapın.
 • Kuruluşunuzun enerji yönetim sisteminin ilk incelemesini, yerinde denetimi ve nihai değerlendirmeyi içerecek bir belgelendirme planı geliştirmek için belgelendirme kuruluşuyla birlikte çalışın.
 • ISO 50001 standardının gerekliliklerini gözden geçirerek ve kuruluşunuzun enerji yönetim sisteminin bu gerekliliklere uygun olduğundan emin olarak denetime hazırlanın.
 • Genellikle personelle görüşmeleri, belgelerin gözden geçirilmesini ve enerji yönetimi uygulamalarını gözlemlemek için bir saha ziyaretini içerecek olan denetimden geçin.
 • Ele alınması gereken uygunsuzlukları belirleyecek olan belgelendirme kuruluşundan denetim raporunu alın.
 • Herhangi bir uygunsuzluğu ele almak için düzeltici faaliyette bulunun ve bunun kanıtını belgelendirme kuruluşuna sunun.
 • Denetimin başarıyla tamamlanmasının ardından belgelendirme kuruluşu, yıllık gözetim denetimlerine tabi olarak belirli bir süre (genellikle üç yıl) için geçerli olacak bir ISO 50001 sertifikası verir.

ISO 50001 Belgesi almak için özel sürecin, ISQ Belgelendirme ve kuruluşunuzun özel gereksinimlerine bağlı olarak değişebileceğini lütfen unutmayın.


ISO 50001 Belgesi Zorunlu mu ?

ISO 50001 Belgesi, Enerji Yönetim Sistemi (EnMS) gereksinimlerinin karşılandığını gösteren uluslararası bir tescil sertifikasıdır. ISO 50001, Kuruluşların enerji performanslarını yönetmeleri ve iyileştirmeleri, enerji maliyetlerini düşürmeleri ve sera gazı emisyonlarını azaltmaları için rehberlik sağlar. ISO 50001 Standardı ilk olarak 2011'de yayınlandı ve halen 2018' de revize edilerek güncellenen standart kullanılmaktadır.

ISO 50001 sertifikası tüm kuruluşlar için zorunlu değildir. Ancak, zorunlu olabileceği veya yasa, yönetmelik veya diğer standartlar tarafından gerekli kılınabileceği bazı durumlar söz konusudur. Örneğin, bazı ülkeler veya bölgeler enerji yoğun şirketlerin Enerji Yönetim Sistemi’ ne sahip olmasını ve ISO 50001 Belgesi almasını şart koşmaktadır. Diğer durumlarda, müşteriler veya paydaşlar tedarikçilerin iş yapma koşulu olarak ISO 50001 sertifikasına sahip olmalarını isteyebilir.

Zorunlu gerekliliklere ek olarak, ISO 50001 belgelendirmesi kuruluşlar için aşağıdaki kazanımları sağlayabilir:
 • Enerji verimliliğini artırır ve enerji maliyetlerini azaltır,
 • Rekabet gücünü ve yeni pazarlara erişimi artırır,
 • Sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk taahhüdünü göstermenizi sağlar,
 • Kuruluşun itibarını ve marka imajını geliştirir,
 • Çalışan bağlılığını ve motivasyonunu artırır.

ISO 50001 sertifikası alma kararı, kuruluşun özel ihtiyaçlarına, amaçlarına ve bağlamına dayanmalıdır. Kuruluşlar, bir karar vermeden önce belgelendirmenin faydalarını ve maliyetlerini ve ayrıca zorunlu gereklilikleri veya düzenlemeleri değerlendirmelidir.


ISO 50001 Belgesi Fiyatı

ISO 50001, Enerji Yönetim Sistemleri için dünya çapında tanınan bir yönetim sistemi standardıdır. Kuruluşlara enerji verimliliğini artırmak, enerji maliyetlerini azaltmak ve çevresel etkilerini en aza indirmek için rehberlik ve kılavuzluk sağlar.

ISO 50001 sertifikası almanın fiyatı, kuruluşun büyüklüğü ve karmaşıklığı, belgelendirmenin kapsamı, belge ve denetim maliyeti gibi bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir.

Tipik olarak, ISO 50001 sertifikasının maliyeti aşağıdakileri içerir:
 • Belgelendirme denetim ücreti: Belgelendirme kuruluşu tarafından denetimin yapılması ve belgenin düzenlenmesi karşılığında alınan ücrettir.
 • Gözetim denetim ücreti: ISO 50001 sertifikası, uyumluluğun devam etmesini sağlamak için düzenli gözetim denetimleri gerektirir. Bu denetimlerin ücreti genellikle ilk belgelendirme denetim ücretinden biraz daha düşüktür.
 • Belgelendirme ücreti: Bu ücret, belgelendirme kuruluşu tarafından, belge başı işletme giderleri, belge tescil ve yayını için alınır ve genellikle yıllık bir ücrettir.
 • Danışman ücretleri: Kuruluşlar, ISO 50001 standardını uygulamalarına yardımcı olması için bir danışman tutmayı seçebilir. Bunun maliyeti, danışmanın günlük ücretine ve gereken süreye bağlı olacaktır. Danışmanlık maliyeti Belge Fiyatından ayrı olarak ortaya çıkar ve Danışmana ödenir.
Sonuç olarak;

ISO 50001 Belgesi Fiyatı 5.000,00 TL ila 50.000,00 TL aralığındadır. Belgelendirme maliyetinin, sonuçta kuruluş için önemli maliyet tasarruflarına ve çevresel faydalara yol açabilecek bir enerji yönetimi yatırımı olarak görülmesi gerektiğine dikkat etmek önemlidir.

Belgelendirme Firmalarının Danışmanlık yapmalarının Belgelendirme Prosedür ve Rehberlerine aykırı olmasından dolayı Danışmanlık Hizmetinin (eğer alınmış ise) ayrı bir sektör ve ücrete tabi olduğu unutulmamalıdır.