ohsas-18001-jenerik

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi


OHSAS 18001:2007 Standardı, 15 Nisan 1999’da, 13 Kuruluşun katılımıyla İngiliz standart teşkilatı BSI (British Standards Institution) tarafından yayınlanmış olan, denetime tabi tutulabilir, tetkik edilebilir, belgelendirilebilir uluslar arası kabul görmüş bir İş Sağlığı ve İş Güvenliği Standardıdır.


OHSAS 18001 her türde sektöre ve faaliyetleri tüm organizasyonlara uygulanabilen, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılan etkin bir araçtır.


Bu standart yardımıyla iş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlendiği, analiz edildiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasal mevzuata uyumlu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hedeflerin bulunduğu ve bunların gerçekleştirilmesi için uygulamaların hayata geçirildiği bir yönetim sistemi kurmak mümkündür. Bu sayede çalışanlar acil durumlara hazır, iş sağlığı ve güvenliği performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.


OHSAS 18001'in temel amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir.


TEMEL TANIMLAR

İş Sağlığı ve Güvenliği ( OH&S ) ( ISG )


İş yerinde çalışanların, geçici çalışanların, taşeronların, ziyaretçilerin veya her hangi birisinin durumunu etkileyen şartlar ve faktörler


OH&S Yönetim Sistemi


Kurumun işi ile ilgili olarak OH&S riskleri ile ilişkili yönetimi başlatan yönetim sistemi Bu kuruluş yapısını, planlanan faaliyetleri, sorumlulukları, pratikleri, prosedürleri, prosesleri ve kuruluşun OH&S politikasının geliştirilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi ile ilgili kaynakları kapsar


Performans

Kuruluşun ISG politika ve hedefleri temel alınarak, saglık ve güvenlik risklerinin kontrolü ile ilişkili ISG yönetim sisteminin ölçülebilir sonuçları.


Kaza

Ölüme, Hastalığa, yaralanmaya ve hasara yol açan istenmeyen olay.


Tehlike

Ölüme, Hastalığa Yaralanma, sağlığın bozulması, eşyaya zarar verme, iş yerine zarar verme şeklinde zarara yol açan potansiyel durum veya kaynak.


Tehlike Belirleme

Tehlikenin bulunduğunu ve özelliklerinin tanımlandığı proses


Olay

Kazaya sebebiyet veren veya potansiyel olarak kazaya yol açan olay.(Sağlığı bozmayan, hasar veya her hangi bir kayba sebebiyet vermeyen olay Ramak Kala diye adlandırılır.)


Risk

Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimi


Güvenlik

Kabul edilemez zarar riski altında olmama durumu


Katlanılabilir Risk

Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi ISG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.


Heinricks Prensibi


Heinricks Prensibi


Uygunsuzluk

İş standartlarından, pratiklerinden, yasalardan, yönetim sistem performansından oluşan ve doğrudan veya dolaylı olarak yaralanmaya, hastalığa, hasara, iş yerinde hasara yol açan sapma


OHSAS 18001’in amacı:


1) Çalışanları korumak: Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak iş sağlığı ve güvenliğinin ilk amacıdır.


2) Üretim güvenliğini sağlamak: İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirilmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün ve/veya hizmet) korunması iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biridir.


3) İşletme güvenliğini sağlamak: Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan kaldırılması işletme güvenliğini sağlayacağı son amacıdır.


OHSAS 18001 Kapsamı:


1.Kapsam


2.Atıf Yapılan Standartlar


3.Terimler ve Tarifler


4.ISG Yönetim Sistemi Unsurları


4.1 Genel Şartlar


4.2 ISG Politikası


4.3 Planlama


4.4 Uygulama ve Çalıştırma


4.5 Kontrol ve Düzeltici Faaliyet


4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi


OHSAS 18001'in Faydaları


Yasal uygunluk


Sağlık ve Güvenlik uygulamalarının sahibi


Kalite ve Çevre kalite sistemlerini geliştirmek için nominal bir çaba


S&G eğitimi sağlar


Maliyetleri düşürür


Sürekli iyileşme sağlar


Sorumluluklar en aza iner


OHSAS 18001 Tarihçesi İlgili Standartlar


1974 : İşyerinde sağlık ve güvenlik yasası (HASAW-İngiltere)


1979 : BS 5750 Pt 1,2,&3


1987 : ISO 9000 Serisi


1991 : HS(G) 65 Başarılı sağlık ve güvenlik yönetimi


1994 : ISO 9000:94 yayınlandı & BS 5750 yürürlükten kalktı


1996 : ISO 14001:1996 yayınlandı


1996 : BS 8800 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için rehber


1999 : OHSAS 18001:1999 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardı yayınlandı


2000 : ISO 9000:2000 yayınlandı


2004 : ISO 14001:2004 yayınlandı


2005 : ISO 22000:2005 ve ISO 27001:2005 yayınlandı


2007: OHSAS 18001:2007 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardı yayınlandı


2008 : ISO 9001:2008 yayınlandı


2011 : ISO 50001:2011 yayınlandı


2013 : ISO 27001:2013 yayınlandı


2015 : ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 yayınlandı


2018 : ISO 22000:2018 ve ISO 50001:2018 yayınlandı


OHSAS 18001 Risk Değerlendirmesi


Risk değerlendirme prosesinde beş ana aşama:

Aşama 1 - Tehlikelere Bak


Aşama 2 - Kimin zarar görebileceğine karar ver


Aşama 3 - Riskleri değerlendir ve mevcut tedbirlerin yeterliliğini daha iyi tedbirlere gerekip gerekmediğini kararlaştır


Aşama 4 - Bulguları kaydet


Aşama 5 - Değerlendirmeyi gözden geçir gerekiyor ise revize et


Risk Değerlendirme Aşağıdakileri içermelidir


Bütün Faaliyetler


Malzemeler


İşyeri

Cihaz


İnsan


Tehlikeleri Belirle


"Zarara yol açma ihtimali olan bir şey"


Dönen Şaft - Dolaşma


Islak Zemin - Kayma


Sigara İçimi - Yangın / Patlama


Kapalı çalışma alanı - Duman zehirlenmesi


Normal ve Anormal Durumları Düşün


Risk altındaki kişileri belirle


Yaşı


Cinsiyeti


Sağlık durumunu


Bekleyen Anneleri Düşün


Aynı Zamanda


Taşeronları, tesisleri paylaşan diğer insanları, ziyaretçileri, acil servisleri, halkı, komşuları ve yolcuları da düşün


Analiz


RISK=(Olasılık / İhtimal / Şans) x (Etki / Şiddet)


İhtimal


Bütün faktörleri dikkate alarak, bir tehlikenin zarar verme şansı nedir.


Çok büyük olasılık


Mümkün


Olası


Zor


Mümkün Değil


Pek çok derecelendirme sistemi mevcuttur ve bir denetçi olarak kuruluşun kullandığı mantığı okuma ve anlama kabiliyetiniz olmalıdır


Şiddet


Ölümcül / Ölüm


Ana Yaralanma


Üç Gün


Sıyrık


Yaralanmaya yol açmayan kaza / olay


Pek çok derecelendirme sistemi mevcuttur ve bir denetçi olarak kuruluşun kullandığı mantığı okuma ve anlama kabiliyetiniz olmalıdır


İhtimal ve Şiddet belirlendikten sonra RİSKi hesaplamamız gerekir.


Olasılık x Şiddet=Risk Değeri


Derecelendirme sistemi kullanılarak risk seviyesine göre öncelik sıraları belirlenebilir.


İhmal ettiğimiz risk seviyesi 'Katlanılabilir'dir.