qs-9000-jenerik

QS 9000 Otomotiv Kalite Belgesi


1980’li yılların başlangıcında özellikle otomotiv sektörünün dünya çapında yaşadığı gelişme ve ilerleme ortamı otomotiv üreticilerini yeni yaklaşımlara yöneltmiştir.


Dünya çapında liderliği elinde tutan otomotiv üreticileri genel nitelikleri ağır basan ISO 9001 Kalite Sistem Standartlarının kendi yaklaşımları açısından yetersiz olduğu düşüncesi ile yeni arayışlara yönelmişlerdir. Bu bağlamda ABD’de üç büyükler olarak bilinen Ford, Chrysler ve General Motors firmaları ve bazı büyük kamyon üreticileri QS 9000, Almanya’daki otomotiv üreticileri ise VDA 6.1 yaklaşımlarını gündeme taşımışlardır.


Bu gelişmenin temel nedeni ISO 9001 standartlarının kaliteyi iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik olarak kullanılan kalite araç ve tekniklerinin uygulanmasını zorlayıcı nitelik taşımamasından kaynaklanmıştır. Özellikle kendi yan sanayi kuruluşlarını ISO 9001’in sağladığı asgari sistem anlayışının ötesinde gelişmelere açık bir düzeye yükseltmeyi öngören bu büyük kuruluşlar QS 9000 ve VDA 6.1’i bu amaçla uygulama yoluna gitmişlerdir.


Aralık 1992’de üç büyükler olarak bilinen Ford, Chrysler ve General Motors, satın alma ve tedarikçi kuruluşları kendi kalite sistem el kitapçıkları ve değerlendirme kriterlerini bir araya getirerek Tedarikçi Kalite Gereksinimleri Kitapçığı (Supplier Quality Requirements Task Force) adı altında yürürlüğe koymuşlardır.


Böylelikle, bu kitapçıktan yola çıkarak QS 9000 uygulaması yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştır.


1994 yılında yayınlanan ve ISO 9001 standardının en kapsamlı uygulaması olan ve tasarım faaliyetini de içeren ISO 9001 standardı QS 9000 için temel teşkil etmektedir. Bu standardın temel olarak alınması ve otomotiv endüstrisine uyarlanması, tedarikçi firmalara ek bir takım yaptırımlar getirmektedir. Bunlar ISO 9001 gerekleri arasında zorlayıcı bir nitelik taşımayan


•Bazı önemli ürün ve proseslerin tanımlanmasını,


•Proses yeterlilik performansı ve ürün ve proses karakteristikleri üzerindeki ölçüm sistemleri çalışmalarını,


•Bu karakteristiklerin özel ürünlerde nasıl kontrol altında tutulacağını tanımlayacak kontrol planlarının geliştirilmesini hedef alan ve özellikle gerek ürün kalite güvencesi, gerekse tedarikçinin göstermesi gereken efor seviyesi açısından ISO 9001’ den ayrılan önemli bir değerlendirmedir.


QS 9000 ilk olarak Chrysler’ın Kalite Güvencesi El Kitabı, Ford’ un Q101 Kalite Sistemi Standardı, General Motors’ un Mükemmellik İçin Hedefleri ve bazı büyük kamyon üreticilerinin öngördüğü koşulların bir harmonizasyonu şeklinde Ağustos 1994’te yayınlanmıştır. QS 9000’in Şubat 1995’deki baskısı ise, ilk baskısına birtakım ilaveleri ve üç büyük üretici firma tarafından öngörülen değişiklikleri içermektedir.


QS 9000’in temeli olarak ISO 9001 (1994)’in Bölüm 4’ü benimsenmiş ve italik harflerle baskıya dahil edilmiştir. Yorumlar ve otomotiv sanayisine özgü tamamlayıcı kalite sistem koşulları normal harflerle baskıya alınmıştır.


QS 9000, ISO 9001’den farklı olarak zorunlu ve tavsiye niteliğinde koşullar içermektedir. Zorunlu koşullar, “cektir /caktır”, tavsiye niteliğindeki koşullar ise “melidir /malıdır”ekleri ile belirtilmiştir.


QS 9000, ISO 9001’e oranla Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlayışına daha yakın olarak değerlendirilmesinin yanı sıra, Olası Hata Türü ve Etkileri Analizi (OHTEA), Deneysel Tasarım (DT), Kalite Fonksiyonlarını Geliştirme (KFG) gibi kalite tekniklerini ve iş planları, sevk, fiyat ve işletmecilik gibi unsurları içeren sürekli iyileştirme öngörüleri ile “oldukça sıkı” bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.


QS 9000’in ISO 9001 den ayrılan bir diğer yönü de otomotiv sektöründe yan sanayi, tedarikçi ve taşeron olarak üretim yapan, hammadde ve yardımcı malzeme sağlayan, çeşitli servis parçaları üreten, ısıl işlem, yüzey bitirme işlemleri gibi ek işlemleri yaparak destek sağlayan firmalara uygulanabilir olmasıdır. Oysa ISO 9001 standartları yukarıda anılan firmaların yanı sıra oteller, gazeteler, turizm firmaları gibi hizmet sektöründe çalışmalar yapan tüm kuruluşlara uygulanabilir niteliktedir. QS 9000’in tasarım ve servis şartları, sadece tasarım ve servis hizmetlerini de yürüten firmalara uygulanır.