SA 8000 ISO İlişkisi Nedir ?

SA 8000 ISO İlişkisi Nedir ?


İşletmelerin sosyal sorumluluklarını düzenleyen SA 8000 dışındaki diğer bazı standartlardan da kısaca söz edilmesinde yarar bulunmaktadır.ISO standartları, SA 8000’in oluşumunda ve yaygınlaşmasında önemli bir yere sahiptir. ISO 9000 Endüstriyel Kalite Yönetimi, ISO 14000 Çevre Sistemleri Yönetimi standartlarını harekete geçirmiş ve daha sonra da SA 8000 Standardı gündeme gelmiştir. Toplam Kalite Yönetimi çabaları, “iç müşteri (işgören) memnuniyeti”nin sağlanmasında kullanılabilecek etkin bir araç olan SA 8000’in doğuşunda etkili olduğu gibi, yayılıp benimsenmesinde de etkili olmaktadır.


ISO standartları konusunda ülkemizde yeterli düzeyde bilgi ve kaynak bulunduğundan bu standartlara ilişkin açıklamalara burada yer verilmemektedir. İşletmelerin sosyal sorumluluklara uygun faaliyet göstermelerini sağlamak için geliştirilen diğer standartlar arasında, Sosyal ve Ahlaki Sorumluluk Enstitüsü (The Institute for Social and Ethical AccountAbility-ISEA) tarafından geliştirilen AA1000 Standardı; Küresel Raporlama Girişimi (The Global Reporting Initiative-GRI) tarafından geliştirilen ve Çevreye Duyarlı Ekonomi Koalisyonu (The Coalition for Environmentally Responsive Economics-CERES) tarafından desteklenen standart ile diğerleri aşağıdaki şekilde özetlenebilirler:AA1000 Standardı, bütün paydaşlara karşı sosyal sorumluluğu temel alan, gönüllülük ilkesine dayanan, iş ahlakına ve sosyal sorumluluklara uygun muhasebe, denetim ve raporlama için geliştirilmiş bir standarttır.


SA 8000 Standardı gibi farklı sektörlerdeki işletmelere uygulanabilme özelliğine sahip bulunan standart, belgelendirilen işletmelerin periyodik denetimlerle sürekli olarak iyileştirilmesini ve geliştirilmesini öngörmektedir. İş ahlakına ve sosyal sorumluluklara uygun muhasebe, denetim ve raporlama uygulamaları ile örgütlerin sorumluluk bilinçlerini ve genel performanslarını yükseltmeyi amaçlayan AA1000 Standardı, örgütsel değerlerin işletmelerin tüm çabalarının merkezinde yer alması gerektiğini vurgulamaktadır.


1997 yılında kurulan ve 2002 yılında faaliyetlerini BM Çevre Programı (United Nations Environment Programme) içinde sürdürmeye başlayan Küresel Raporlama Girişimi, çok sayıda paydaşı içeren ve küresel olarak uygulama olanağı bulunan “Sürdürülebilir Raporlama İlkeleri” belirlemekte ve bu ilkelere uygunluğun yaygınlaşması için çaba harcamaktadır.


İşletme faaliyetlerinin, ürünlerin ve hizmetlerin ekonomik, ekolojik ve sosyal boyutlarına vurgu yapan bu ilkelerin uygulanması, tamamen işletmelerin gönüllü tercihlerine bağlı bulunmaktadır.


Merkezi Washington’da bulunan, belgelendirme öncesi ve sonrası denetimler gerçekleştiren Adil İşgücü Derneği (The Fair Labor Association-FLA), standart kodlar geliştiren, dış denetim yetkisi veren, belge alan tesislerin performanslarını sistematik olarak karşılaştıran ilk Amerikan örgütüdür.


Marka yöneticileri, üniversite temsilcileri, müşteri grupları ve dini gruplarca yönetilen örgüt, üye aidatlarıyla finanse edilmektedir. FLA, giyim ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin çalışanlarına UÇÖ’nün standartlarında çalışma koşulları hazırlamalarını önermekte, işgörenlerin haklarını korumaya ve çalışma koşullarını iyileştirmeye çalışmaktadır. “İşyeri Standartları” adını verdiği davranış kodlarıyla, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi istihdamını durdurmayı; fiziksel, cinsel, psikolojik ve sözlü tacizleri ve ayrımcılığı önlemeyi; işyeri sağlık ve güvenlik koşullarını iyileştirmeyi; örgütlenme özgürlüğünün ve toplu pazarlık hakkının önündeki engelleri kaldırmayı; maaş ve ücretlerde, çalışma saatlerinde ve fazla mesailerde iyileştirmeler yapmayı hedefleyen FLA, bağımsız denetim ve belgelendirme çabalarıyla işletmeleri ve hazırladığı raporlarla kamuoyunu, müşterileri ve paydaşları bilgilendirerek sektörde sorumlu satın alma kararlarını yaygınlaştırmaya çalışmaktadır Adil Ticaret Etiketi Örgütü (Fairtrade Labelling Organizations International-FLO), dünya genelinde uygulanabilecek adil ticaret standartları geliştiren ve bu standartlara uygun faaliyet gösteren işletmeleri belgelendiren bir kuruluştur. 50 ülkede bir milyondan fazla üreticiye, onların işgörenlerine ve ailelerine destek veren örgüt, kendi etiketi altında pazarlanan ürünlerin Adil Ticaret Standartlarına uygun olduğunu garanti etmektedir.


FLO standartları, tarım, imalat vb. sektörlerde asgari sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmasını, ekolojik çevreye duyarlılık gösterilmesini, çocuk veya köle işçi çalıştırılmamasını öngörmektedir. Belge almak isteyen işletmelerin, çalışma koşullarını iyileştirmeleri, ürün kalitesini yükseltmeleri, ekolojik çevreyi korumaları ve işgörenlerini geliştirmek için yatırım yapmaları gerekmektedir. FLO işletmelerin, küçük çiftçi ve üreticilerden yaptıkları alımlarda onların haklarına saygı göstermelerini; faaliyetlerini sürdürmelerine, gelişmelerine ve büyümelerine olanak verecek bir fiyattan alım yapmalarını; ihtiyaç duyduklarında, avans vermelerini ve onlarla uzun dönemli çalışma konusunda plan yapmalarını salık vermektedir.


Sosyal sorumluluklar konusunda gerçekleştirilen bir diğer çaba ise, Amerikan Giyim ve Ayakkabı Derneği’nce başlatılan, “Küresel Sorumlu Giysi Üretimi” (Worldwide Responsible Apparel Production-WRAP) oluşumudur. Kâr amacı gütmeyen ve bağımsız bir kuruluş olan WRAP, tekstil ürünlerinin, yerel yasal düzenlemelere uygun faaliyet gösteren; çocuk işgören ve zorla işgören çalıştırmayan; taciz ve suiistimalleri önleyen; işgörenlere en az asgari ücret düzeyinde maaş ve ücret ödeyen; ayrımcılığa izin vermeyen; iş kazalarına ve hastalıklara yönelik gerekli önlemleri alan; işgörenlerin örgütlenme ve toplu pazarlık haklarına saygı gösteren; ekolojik çevreye ve diğer paydaşların haklarına saygılı olan işyerlerinde üretildiğini belgelendirmektedir.