SSMS 5188 İçeriği Nedir ?

SSMS 5188 İçeriği Nedir ?


•Mevcut güvenlik uygulamasında görevli personelin yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip olup olmadığı,


•Güvenlik tedbirleri açısından elzem olan teknik cihazların yeterli olup olmadığını ve etkin şekilde kullanılıp kullanılmadığı,


•Hizmet satın alınan firma tarafından projede sözleşmede belirtilen sayı ve nitelikte personelin istihdam edilip edilmediği,


•Güvenlik hizmeti verilirken önceden hazırlanmış olan koruma planına uyulup uyulmadığı,


•Dışarıdan gelebilecek tehditlerle ilgili alınacak önlemlerin başında gelen fiziki engellerin yeterli olup olmadığı,


•Doğal afetlerin meydana gelmesi halinde hareket tarzıyla ilgili hazırlık yapılıp yapılmadığı,


•Görev yapan personele firmaları tarafında veya sizler tarafından tahsis edilen teknik cihaz ve ekipmanların dikkatli kullanılıp kullanılmadığı,


•Güvenlik hizmeti veren personelin görev esnasında hazır ve çevreye duyarlı olup olmadığı,


•Devriye uygulaması varsa bu uygulamanın standartlara uygun ve etkin yapılıp yapılmadığı,


•Hizmet esnasında kullanılması gereken, defter ve formaların düzgün şekilde kullanılıp kullanılmadığı,


•Giriş ve çıkışların uygun şekilde kayıt altına alınıp alınmadığı


•Risk Analizi.