stratejik-planlama-egitim-jenerik

Stratejik Planlama Eğitimleri


Günümüz dünyasında toplumsal ve ekonomik hayattaki hızlı değişimlere paralel olarak kamu yönetim anlayışı değişmekte ve katılımcılığa, paydaşlarının mutluluğuna ve hedeflere odaklanan bir yönetim anlayışı yerleşmektedir. Bu anlayışa bağlı olarak çıkarılan 5018 sayılı kanun tüm kamu kurumlarının Stratejik Plan yapmalarını zorunlu kılmıştır. Kamu kurumlarının yanı sıra özel sektörde sistemlerini idare etmek için bu planlamalara ihtiyaç duymaktadır. İşletmeler sistemlerini artık stratejik planlar çerçevesinde yürütme çalışmaları yapmaktadır.


Stratejik plan kısa vadeli planlardan ziyade uzun vadeli hedeflere odaklanan bir plandır.


Stratejik Plan:

Orta ve uzun vadeli amaçlarımızı, temel ilke ve politikalarımızı, hedef ve önceliklerimizi, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içeren planımızdır.


Stratejik Planlamanın Önemi:

•Çevre şartları takip edilerek fırsat ve tehditler tespit edilir.


•Kurumun kendini tanımasını, güçlü ve zayıf yönlerini görmesini,


•Kurumun bir bütün olarak aynı vizyona yönlenmesini,


•Hedef birliğini ve birbiriyle tutarlı faaliyetler ve yapılmasını sağlar.


•Pişman olunacak kararların alınma riskini en aza indirir.


Stratejik planlamada Yaklaşımları:

Ekonomik Yaklaşım:

Bu yaklaşıma sahip uluslararası firmalar dünya üzerinde fiyat özelliğine dayanarak liderlik kurmayı amaçlamaktadır. Genellikle satılan ürünler, katma değeri yüksek sektörlere ait ürünlerdir. Ürünün Ar-Ge çalışmaları yüksek maliyetli olmaktadır. Örnek olarak otomobil endüstrisi ve kimya endüstrisi verilebilir. Ürün genellikle homojen özelliklere sahip olduğu için işletme dünya genelinde bir üretim ve pazarlama stratejisi uygulayabilir.


Bu tip strateji, dünya üzerinde değişiklik yapılmadan kullanılabilecek ürünler üreten firmalar tarafından da kullanılabilir. Bilgisayar sektörü buna iyi bir örnek oluşturabilir. Bu tip ürünlerde standartlar gelişmiştir ve alıcılar için fiyat ön plandadır.


Politik Yaklaşım:

Bu yaklaşıma sahip firmalar her ülkeye ayrı bir strateji geliştirerek pazara giriş yaparlar. Genellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için kullanılır. Ürünün başarılı olması pazarlama, satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin başarısına bağlıdır. İşletmeler lokal pazarlara göre strateji belirler ve uygular.


Kalite Yaklaşımı:

Müşterinin beklentilerine kalite ile cevap verebileceğini düşünen firmalar tarafından kullanılır. Firmalar Toplam Kalite Yönetimi prensiplerini kullanarak üretim hatalarını en aza indiriyor ve müşterilerine kalite seviyesi yüksek ürünler pazarlamak için çalışırlar. Japon firmalar tarafından başlatılan bu uygulama, Japonların piyasadaki başarılarını gören diğer firmalar tarafından da uygulanmıştır.


Yönetsel Yardımcılık Yaklaşımı:

Bu yaklaşımda kesin bir strateji yoktur. İçinde bulunulan duruma uygun bir strateji anında geliştirilmeye çalışılmaktadır.


Büyük uluslararası firmalar bu yaklaşımların hepsinin karışımını kullanmaktadırlar. Örneğin IBM gelişmekte olan ülkeler pazarında ekonomik yaklaşımı, Avrupa ülkelerinde politik ve kalite yaklaşımını ve değişimin çok hızlı yaşandığı ortamlarda yönetsel yardımcılık yaklaşımını uygulamaktadır.


İşletmelerin stratejileri aynı zamanda seçtikleri uluslar asılaşma ve işgücü kullanım yaklaşımları tarafından da etkilenmektedir. Etnosentrik yapıda olan işletmelerde stratejiler ana ülke tarafından belirlenir. Polisentrik işletmelerde ise stratejiler her ülke için ayrı şekilde belirlenir. Geosentrik yapıda stratejiler ilk olarak bölgesel ayrımda belirlenirken geosentrik yapıya sahip işletmeler global düşüncede stratejiler belirlemektedir.


Bu içerik ışığında bu planlamaların yapılması için İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), kamu yada özel sektör ayrımı yapmaksızın tüm kuruluşlara Stratejik Planlama Eğitim Hizmetleri vermektedir.


Bu eğitimlerin temel amacı yeni yönetim yaklaşımlarından olan Stratejik yönetim ve stratejik planlamanın düşünce alt yapısı felsefesini ve stratejik planlama süreci adımlarının uygulamaya yönelik olarak açıklanmasıdır. Stratejik yönetim ve stratejik yönetim süreci, örgütün değişen şartlar altında ne yapması ve nereye gitmesine gerektiğine yönelik kararlarla ilgilidir. Uzun vadede kurumun bir bütün olarak İzlediği yel ve ulaşılabilir nitelikte varabileceği nokta üzerinde stratejik nitelikteki değişimleri gerçek eştirmek amacıyla temelde planlama üzerinde vücut bulan bir yönetim yaklaşımıdır. "Stratejik Planlama" kavramı kamu yönetiminde uygulanması düşünülen yeni bir yönetim yaklaşımı olmasının yanında reformların temelini oluşturacak bir araç olarak değerlendirilmektedir. Hızla değişen dünyada, çevresel ve içsel değişimlere karşı kamu kurumlarının ayak uydurabilmesi uzun dönemli vizyona sahip olmalar ve bu vizyona dönük stratejilerin belirlenerek uygula maya konmasıyla mümkün olacaktır.


Stratejik Planlama Eğitimlerimiz:

•Stratejik yönetim ve planlama eğitimi


•Mevcut durum analizi eğitimi


•Gelecek senaryoları ve trend analizi eğitimi (çalıştayı)


•GZFT (SWOT) analizi eğitimi (çalıştayı)